OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2014 / 2015

Director gradinita, Mariana Liscan
Nr. 465 / 5.03.2015

FIECARE COPIL PE CARE-L INSTRUIM ESTE UN OM PE CARE ÎL CÂŞTIGĂM!

VIZIUNEA

Învăţământul constituie  prioritate naţională şi este un serviciu public prin care se urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe valorile umaniste universal recunoscute, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile şcolii româneşti, şi contribuie la promovarea şi păstrarea identităţii naţionale.

Grădiniţa trebuie să devină un mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice, în care să existe un climat propice învăţării şi formării copilului pentru şcoală şi pentru viaţa socială ulterioară. Reforma, în ansamblul ei, trebuie să se realizeze prin valorificarea tradiţiilor învăţământului românesc şi compatibilizarea cu sistemele de învăţământ europene.

Este momentul ca, în contextul actual creat de modernizarea învăţământului preprimar, să definim la nivelul propriei organizaţii şcolare o politică coerentă şi responsabilă, prin înnoirea şi flexibilizarea conceptului de management educaţional şi de asigurare a calităţii. Aceasta, deoarece implementarea sistemului de management al calităţii va conduce la crearea unor noi medele de gândire şi comportament, care vor contribui la îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv-educativ din grădiniţă.

Obiectivele propuse izvorăsc din realitatea constatată la nivelul unităţii, valorifică capitalul uman oferit de colectivul didactic, răspund intereselor de instruire, educare şi formare a personalităţilor în devenire, trasând, totodată, principalele direcţii de dezvoltare.

Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o grădiniţă la nivel european, este  dezideratul grădiniţei pe care o reprezentam.

ORAR DE FUNCTIONARE AL GRADINITEI

Program normal:  luni – vineri  8,00 – 13,00

Program prelungit  luni – vineri  8,00 – 18,00

 MISIUNEA

             Instituţia noastra este:  

*deschisă în raport cu performanţa – asigurând un management al calităţii eficient şi transparent la toate nivelurile de abilitare (act decizional, conducere operaţională, monitorizare, control şi evaluare),  demers instrumental în îmbunătăţirea rezultatelor elevilor.

* deschisă  în raport cu resursa umană – sprijinind  performanţele elevilor şi ale cadrelor didactice, asigurând creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale (curriculare şi extracurriculare).

*deschisă în raport cu comunitatea  –  asigurând gestionarea optimă a parteneriatului educaţional, a dialogului civic, într-un mediu socio-cultural nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitate.

*deschisă  în raport cu mediul şcolar – fiind o comunitate vibrantă, dedicată dezvoltării şi împărtăşirii cunoştintelor,  într-un spaţiu educaţional prietenos.

Grădiniţa nr.1 Pantelimon promovează un învăţământ deschis şi flexibil capabil să asigure accesul egal pentru toţii copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, religie, din perspectiva formării de abilităţi, competenţe, atitudini şi valori necesare integrării în societate.

 • Misiunea grădiniţei este asigurarea unui act educaţional care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la activitatea şcolară şi la orice situaţie în viaţă.
 • Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.
 • Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
 • Grădiniţa satisface nevoile fiecărui copil de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.
 • Grădiniţa asigură fiecărui preşcolar condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală diferită.
 • Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă

OBIECTIVE GENERALE

 • Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copiilor;
 • Formarea unei personalităţii autonome şi creative;
 • Îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolarde a intra în relaţie cu ceilalţi copii, cu adulţii şi de a interacţiona cu mediul.
 • Sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi abilităţi necesare viitoarei activităţi şcolare, precum şi sale vieţii în societate.           

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII

 LIMBĂ ŞI COMUNICARE

 • Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 • Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
 • Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 • Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris.

          ŞTIINŢE

 • Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
 • Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un vocabular adecvat;
 • Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice;
 • Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme prin achiziţia de strategii adecvate;
 • Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 • Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător;
 • Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.

 OM ŞI SOCIETATE

 • Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
 • Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 • Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român;
 • Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 • Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;
 • Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific.

        ESTETIC ŞI CREATIV

 • Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene,picturi,modelaje;
 • Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme,obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială);
 • Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură,modelaj;
 • Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
 • Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
 • Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale.

PSIHOMOTRIC

 • Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;
 • Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite;
 • Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

CURRICULARE

– planuri de învăţământ;

– programe şcolare;

– auxiliare curriculare;

– ghiduri ;

– CDŞ  la alegerea părinţilor.

RESURSE UMANE

 • Copii preşcolari/grupe:

– Număr de copii inscrisi: 544

– Număr de grupe: 17 (13 cu program prelungit, 4 cu program normal)

– Mediul de provenienţă: URBAN.

Total    17 grupe Grupa mare Grupa mijlocie Grupa mica
Program prelungit 5 5 3
Program normal 2 2
 • Cadre didactice: 22

– profesori calificati: 11 (2 cu grad I, 2 cu grad II, 2 definitiv, 5 debutanti)

– suplinitori: 11 (7 in curs de calificare, 6 studii superioare in alt domeniu, 2 cu studii medii)

 • Personal didactic auxiliar:

– 1 administrator patrimoniu

– 1  administrator financiar

– 1 secretara

 • Personal nedidactic:

–  1 cabinet medical – 2 asistente medicale

–  6  îngrijitoare

– 3 bucătărese

– 1 spălătoreasă

– 1 fochist

RESURSE MATERIALE  ŞI FINANCIARE

Unitatea functioneaza in doua cladiri

CORP A – este cladire noua S+P+3E, dotata conform standardelor europene – 11 grupe cu program prelungit;

CORP B – cladirea vehe D+P, dotata si amenajata corespunzator          – 2 grupe cu program prelungit si 4 grupe cu program normal.

       DOTARI

– mobilier nou, atractiv, specific copiilor de vârstă preşcolară;

– 17 săli de grupa spaţioase şi foarte bine luminate natural, 11 dormitoare;

– 1 birou director;

– 1 birou administrativ;

– 1 secretariat,

–  1 sala multifunctionala;

– 2 cabinete medicale;

– 1 cabinet metodic;

-1 biblioteca scolara;

– 1 bucatarie dotata conform standardelor europene;

– 3 sali de luat masa;

– 1 lift;

– mijloace audio – video si tehnice: 2 calculatoare, 10 laptop-uri conectate la internet, 3 copiator, casetofone cu C.D., fax, telefon fix, 21 televizoare LED, D.V.D., 6 imprimante, 2 multifunctionale, sait, fond de carte, jocuri, jucarii, materiale auxiliare, materiale didactice pentru toate ariile curiculare.

– finantare de la Consiliul Local, donatii si sponsorizari.

transport scolar asigurat de Consiliul Local,

sistem de paza RPG;

Ce vă oferim în plus?

Activităţi extracurriculare îndrăgite de copii:

 • Serbări ocazionale
 • Concursuri educative
 • Spectacole de teatru
 • Organizari evenimente
 • Drumeţii
 • Vizite la muzee, Gadina zoologică şi Gradina Botanica, biblioteca

Activitati optionale:

 • Limba engleza
 • Dans
 • Karate
 • Pian

Vreţi să fiţi partenerii noştrii în educaţie?

Avem alaturi:

Grădiniţe şi şcoli  din Bucureşti şi judeţul Ilfov, Biserica , Poliţia rutieră, Consiliul Local Pantelimon, Biblioteca Metropolitana, ONG-uri, Fundatii, Trupe de teatru …  

Cine are grijă de copiii dumneavoastră?

Directorul cu experienta de 18 ani in domeniu, 21 educatoare foarte bine pregatite si cu suflet de mama,  profesori specialişti pentru activităţile opţionale, psihopedagog-logoped,  2 asistente medicale.

VA ASTEPTAM SA FITI PARTENERII NOSTRI IN EDUCATIA COPIILOR!

Unde ne găsiţi?

GRADINITA NR.1 PANTELIMON

Bd-ul. Biruinţei, Nr. 36

Oras Pantelimon, Judeţul Ilfov

Tel. 021 351 35 81

Fax. 021 351 35 85

E-mail: gradinita1pantelimon@gmail.com

www.gradinita1pantelimon.ro