PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2012 – 2016

10376844_723867547679000_7973277840462701251_n

PROIECT DE DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ

2012 – 2016

REVIZUIT – octombrie 2014

Director,

Prof. Mariana LISCAN

Motto:

,,Multe din lucrurile care ne sunt necesare mai pot aştepta, numai copilul nu!

Acum este timpul când se formează trupul şi spiritul lui.

Copilului nu i se poate spune:

Aşteaptă până mâine!

Numele lui este AZI !

Gabriela Mistral

CONTEXT LEGISLATIV

Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională a fost elaborat având la bază următoarele documente:

 1. Strategia Dezvoltării învăţământului preuniversitar

 2. Programul de guvernare Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ

 3. Legea educatiei nationale nr.1 din 2011

 4. Documente ARACIP

 5. Foaia de parcurs

DATE DE CONTACT

Gradinita nr. 1

Bd-ul. Biruinţei Nr. 36

Oras Pantelimon – Judeţul Ilfov

Tel. 021 351 35 81 Fax. 021 351 35 85

E-mail: gradinita1pantelimon@gmail.com

www.gradinita1pantelimon.ro

VIZIUNEA

Învăţământul constituie prioritate naţională şi este un serviciu public prin care se urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe valorile umaniste universal recunoscute, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile şcolii româneşti, şi contribuie la promovarea şi păstrarea identităţii naţionale.

Proiectul de dezvoltare instituţională al Grădiniţei nr.1 Pantelimon a fost realizat pe baza diagnozei şi analizei condiţiilor socio-economice, a nevoilor de educaţie existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile pe termen scurt şi mediu şi pe baza chestionarelor şi a discuţiilor cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale (agenţi economici, fundaţii, organizaţii, etc.).

Grădiniţa trebuie să devină un mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice, în care să existe un climat propice învăţării şi formării copilului pentru şcoală şi pentru viaţa socială ulterioară. Reforma, în ansamblul ei, trebuie să se realizeze prin valorificarea tradiţiilor învăţământului românesc şi compatibilizarea cu sistemele de învăţământ europene.

Este momentul ca, în contextul actual creat de modernizarea învăţământului preprimar, să definim la nivelul propriei organizaţii şcolare o politică coerentă şi responsabilă, prin înnoirea şi flexibilizarea conceptului de management educaţional şi de asigurare a calităţii. Aceasta, deoarece implementarea sistemului de management al calităţii va conduce la crearea unor noi modele de gândire şi comportament, care vor contribui la îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv-educativ din grădiniţă.

Obiectivele propuse izvorăsc din realitatea constatată la nivelul unităţii, valorifică capitalul uman oferit de colectivul didactic, răspund intereselor de instruire, educare şi formare a personalităţilor în devenire, trasând, totodată, principalele direcţii de dezvoltare.

Proiectul de dezvoltare instituţională a grădiniţei reprezintă expresia concretă a echilibrului dintre reglementări şi iniţiative.

         Este motivat de concentrarea atenţiei asupra finalităţilor educaţiei timpurii (sprijinirea copilului preşcolar în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii).

         Asigură o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare).

         Oferă colectivului grădiniţei posibilitatea participării la schimbare.

         Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii grădiniţei.

         Favorezează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii.

         Asigură dezvoltarea personală şi profesională.

         Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul grădiniţei, stimulează dezvoltarea imaginii grădiniţei în întregul ei.

Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o grădiniţă la nivel european, iată dezideratul grădiniţei noastre.

FIECARE COPIL PE CARE-L INSTRUIM ESTE UN OM PE CARE IL CASTIGAM!

MISIUNEA

Instituţia noastra este:

*deschisă în raport cu performanţa – asigurând un management al calităţii eficient şi transparent la toate nivelurile de abilitare (act decizional, conducere operaţională, monitorizare, control şi evaluare), demers instrumental în îmbunătăţirea rezultatelor elevilor.

* deschisă în raport cu resursa umană – sprijinind performanţele elevilor şi ale cadrelor didactice, asigurând creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale (curriculare şi extracurriculare).

*deschisă în raport cu comunitatea – asigurând gestionarea optimă a parteneriatului educaţional, a dialogului civic, într-un mediu socio-cultural nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitate.

*deschisă în raport cu mediul şcolar – fiind o comunitate vibrantă, dedicată dezvoltării şi împărtăşirii cunoştintelor, într-un spaţiu educaţional prietenos.

Grădiniţa nr.1 Pantelimon promovează un învăţământ deschis şi flexibil capabil să asigure accesul egal pentru toţii copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, religie, din perspectiva formării de abilităţi, competenţe, atitudini şi valori necesare integrării în societate.

 • Misiunea grădiniţei este asigurarea unui act educaţional care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la activitatea şcolară şi la orice situaţie în viaţă.

 • Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.

 • Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.

 • Grădiniţa satisface nevoile fiecărui copil de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

 • Grădiniţa asigură fiecărui preşcolar condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală diferită.

 • Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă

OBIECTIVELE GENERALE

 • 1. Asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru descentralizarea reală a învăţământului ilfovean.

 • 2. Asigurarea unui climat educaţional optim în unitate prin realizarea proiectelor pentru amenajarea cabinetelor şi a sălilor specializate, ca suport al unui proces de învăţământ modern şi eficient.

 • 3. Implementarea strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, adecvate curriculumului structurat pe competenţe şi standarde.

 • 4. Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a copiilor şi armonizarea acesteia cu evoluţia continuă a pieţei muncii.

 • 5. Valorizarea resurselor umane, recunoaşterea şi recompensarea măiestriei profesionale şi utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare în vederea creşterii calităţii actului educaţional.

 1. Diagnoza mediului intern si extern

 1. PREZENTAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI ŞI A COMUNITĂŢII ÎN CARE ACEASTA FUNCŢIONEAZĂ:

 • Oraşul Pantelimon este unul dintere oraşele judeţului Ilfov, poziţionat partea de est a municipiului Bucureşti, pe marginea de est a lacului Pantelimon, la 10 Km. de centrul capitalei şi la mai puţin de un Km. de una dintre intrările în Bucureşti. Asfel, oraşul Pantelimon are o poziţie favorabilă, fiind limită a capitală are multe influienţe bucureştene.

Începând cu anul 2007 localitatea Pantelimon devine oraş.

Localitatea Pantelimon are o populaţie de 28.000 de locuitori şi este in continua dezvoltare economica, avand numeroase oportunităţi:

 • apropierea de Municipiul Bucureşti;

 • accesul favorizat de şoseaua de centură;

 • faptul că tot mai multe firme din Bucureşti caută să îşi mute activitatea din zona aglomerată a metropolei într-o zonă uşor accesibilă;

 • pregătirea profesională a locuitorilor oraşului Pantelimon, aceştia activând în domenii precum: apicultură, inginerie, cercetare, economie, învăţământ, medicină, comerţ, agricultură;

 • creşterea numărului agenţilor economici ce au ca obiect de activitate producţia, distribuirea de mărfuri şi comerţul;

 • existenţa proiectelor de dezvoltare economică a oraşului în derulare şi mari perspective în acest domeniu.

Grădiniţa Nr. 1 se află la ieşirea din capitală, pe şoseaua Bucureşti – Constanţa, la intrarea în oraşul Pantelimon, pe Bulevardul Biruinţei, nr. 36, oraş Pantelimon, jud. Ilfov. Grădiniţa funcţionează într-un local nou, construit în anul 2012 – D+P+3E si vechiul local S+P.

Noua clădire, CORP A – are 11 săli de grupă, 9 dormitoare, 1 sală multifuncţională, spaţiu de joacă, bucătărie, 1 cabinet medical, camară, 2 Sali de mese, vestiare, spălătorie, centrale proprii, holuri, 4 birouri şi toate spaţiile necesare desfăşurării unei activităţi de calitate. Acest sediu a fost dat in folosinţă în data de 17.09. 2012 şi are o capacitate de 330 de locuri în grădiniţă pentru populaţia preşcolară a oraşului Pantelimon.

CORPUL B – are 6 Sali de grupa, 2 dormitoare, 1 sala mese, 1 cabinet medical, 1 cabinet psiholog-logoped, 2 grupuri sanitare.

Oferta educaţională a grădiniţei noastre se prefigurează în funcţie de nevoile reale ale comunităţii locale :

– nevoia existenţei unei gradiniţe moderne cu un program instructiv-educativ de calitate;

– nevoia de educaţie a părinţilor raportat la modul de abordare a relaţiei părinte – copil prin cunoaşterea şi respectarea nevoilor individuale ale copilului şi asigurarea unei oferte educaţionale în consens cu acestea;

– nevoia de programe educaţionale atractive si eficiente;

– nevoia de educaţie pentru societate în spiritul democraţie;

– nevoia de integrare a copiilor cu nevoi speciale;

– nevoia dezvoltării unor programe comunitare, proiecte educaţionale şi de parteneriat la nivel local, judeţean, naţional cu implicarea familiilor şi a comunităţii

– nevoia creşterii atractivităţii grădiniţei prin desfăşurarea unui program de calitate în vederea egalizării şanselor fiecărui copil, cu acces la integrarea socială şi scolară.

 1. Trăsături caracteristice:

Populaţia şcolară:

 • În grădiniţă sunt înscrişi un număr de 544 de preşcolari având vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani. Numărul copiilor preşcolari este în creştere;

 • Grădiniţa funcţionează cu 17 grupe;

 • Copiii preşcolari provin din mediul urban.

Personalul grădiniţei:

 • Didactic: 30 posturi de educatoare aprobate, 22 educatoare, din care:

 • 10 cadre didactice calificate, din care:

 1. titulare în unitate

2 cadre didactice detaşate în unitate în interesul învăţământului

3 cadre didactice calificate

 • 7 cadre didactice în curs de calificare

 • 5 cadre didactice suplinitoare cu studii superioare în alte domenii

 • Didactic auxiliar 2 posturi – 1 administrator financiar

– 1 administrator de patrimoniu

– Sanitar – 2 asistente medicale

 • Administrativ. 8 posturi, din care:

 • 2 bucătărese

 • 4 îngrijitoare

 • 1 spălătoreasă

 • 1 fochist

Paza este asigurată de o firmă specializată , cu un agent de pază non-stop,

Întreg procesul instructiv – educativ este coordonat de 22 cadre didactice, dintre care:

 • 3 educatoare cu grad didactic I

 • 2 educatoare cu grad II

 • 2 educatoare cu definitivatul

Cadrele didactice din unitate au urmat cursurile de formare şi perfecţionare după cum urmează:

 • Modulul „Management şi comunicare”

 • Modulul „Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice

 • Modulul „Tehnologia Informaţiei Computerizate”

 • 2 educatoare sunt instructori pentru părinţi şi organizează cursuri cu părinţii copiilor.

Cadrele didactice din unitatea noastră au performanţe în activitatea didactică astfel – copiii preşcolari au obţinut premii I, II şi III la concursul judeţean „Zâmbetul Copilăriei” .

 1. Indicatori de evaluare a performanţei şcolare cantitativ şi calitativ

Activitatea desfăşurată de-a lungul anilor de cadrele didactice şi de preşcolarii grădiniţei cuprinde o gamă largă de acţiuni conducând la succese remarcabile.

Preşcolarii grădiniţei noastre sunt pregătiţi pentru şcoală şi acest lucru reiese din integrarea acestora cu uşurinţă în clasa I şi obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la învăţătură.

Preşcolarii au obţinut numeroase premii la concursul judeţean „Zâmbetul Copilăriei” şi concursul „Mici dar isteţi!”, Summer Dance,

Grădiniţa nr. 1 satisface cerinţele părinţilor, acest lucru reieşind din nivelul de pregătire al preşcolarilor, numărul mare de solicitări pentru înscrierea copiilor la grădiniţă, scaderea abandonului şcolar şi a transferărilor copiilor preşcolari către alte unităţi de învăţământ similare.

Grădiniţa are preocupări în formarea şi integrarea copiilor preşcolari proveniti din familii defavorizate. În grădiniţă se desfăşoară din septembrie 2004 un program de cuprindere a copiilor preşcolari aflaţi în situaţii de risc, derulat cu sprijinul Consiliului Local Pantelimon “Sunt tot copiii nostrii”.

Am inaintat spre aprobare un al doilea proiect – “In sprijinul performantei”- prin care vor fi ajutati copiii foarte buni din gradinita care provin din familii defavorizate.

Grădiniţa nr. 1 a încheiat parteneriate cu : Editura CD Press, InfoMediaPro etc.

De asemenea Grădiniţa nr. 1 are numeroase parteneriate cu unităţi de învăţământ din sectoare ale Bucureştiului şi din localitate, cu Primăria, Biserica, Poliţia şi cu părinţii copiilor.

Grădiniţa nr. 1 desfăşoară o bogată activitate extracurriculară: serbări, concursuri, excursii, vizionări de spectacole de teatru, circ.

 1. Resurse materiale ale grădiniţei

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon dispune de:

 • 17 săli de grupa;

 • 11 dormitoare;

 • 1 bucătărie şi 1 spălătorie amenajate corespunzător;

 • 1 cancelarie;

 • 1 bibliotecă;

 • 2 cabinete medicale;

 • 1 Centru Cred.

 • 3 sali de luat masa

 1. CALITATEA MANAGEMENTULUI ŞCOLAR

 • Consiliul de administraţie are in componenta 7 membrii, aleşi in conformitate cu reglementările in vigoare;

 • Proiectarea si organizarea activităţilor este bună;

 • Asigurarea managementului calităţii prin funcţionarea Comisiei de Evaluare si Asiguraea a Calităţii;

 1. SCOPURILE/ŢINTELE STRATEGICE

 1. Creşterea calităţii învăţământului preşcolar din unitatea noastră.

 2. Asigurarea accesului egal şi sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune prin folosirea strategiilor moderne centrate pe copil şi pe dezvoltarea individului.

 3. Crearea de servicii integrate şi alternative pentru educaţie şi intervenţie timpurie având în vedere reforma educaţiei timpurii.

 4. Reconsiderarea managementului şcolar din perspective descentralizării şi a creşterii autonomiei unităţii.

 5. Dezvoltarea parteneriatului grădiniţă – comunitate prin diversificarea activităţii extracurriculare şi creşterea încrederii comunităţii locale în instituţia de învăţământ ca principal furnizor de educaţie.

 6. Îmbunătăţirea structurii colectivului organizaţiei;

 7. Implicarea educatoarelor în acţiuni de cercetare pentru crearea de noi materiale informaţionale şi instrumente didactice;

 8. Reducerea absenteismului;

 9. Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării;

 10. Îmbunătăţirea competenţelor de lectură.

MOTIVAREA STABILIRII ACESTOR ŢINTE STRATEGICE PRIN SITUAŢIA EXISTENTĂ, DESCRISĂ, UTILIZÂND METODA DE DIAGNOZĂ ŞI DE ANALIZĂ DE NEVOI, PESTE şi

SWOT

SURSE DE INFORMATIE PENTRU DIAGNOZA SI ANALIZA DE NEVOI

 • Documente oficiale din grădiniţă

 • Date statistice din arhiva grădiniţei

 • Documente oficiale de la primărie

 • Dezbateri cu cadrele didactice mai in vârstă

 • Dezbateri cu părinţii si bunicii copiilor

 • Monografia grădiniţei

 • Interviuri cu autorităţi locale

ANALIZA P.E.S.T.

Politic

 • Politica M.E.N. şi I.S.J. Ilfov privind reforma educatională;

 • Asigurarea calităţii educaţiei şi a compatibilităţii sistemului naţional de învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare profesională;

 • Educaţie timpurie;

 • Politici favorabile la nivel local pentru susţinerea grădiniţei.

 • aplicarea noilor politici de reformă educaţională: curriculum naţional şi curriculum la decizia şcolii foarte atractiv

 • părinţi ai preşcolarilor în Consiliul local

Economic

 • grădiniţa dispune de fonduri alocate de MEN şi de Consiliul Local.

 • pe teritoriul oraşului se află întreprinderi de stat, private, societăţi comerciale şi unităţi prestatoare de servicii ce contribuie la creşterea bugetului local.

 • agenţii economici de pe raza oraşului activează în general în societăţi comerciale si sprijină insuficient unităţile de învăţământ

 • nivelul economic este mediu.

 • existenţa unor proiecte de dezvoltare economică a oraşului pe termen mediu şi lung ce vor duce la o expansiune economică inevitabilă.

 • tendinţa de expansiune economică a capitalei spre sud este pozitivă pentru localitatea noastră, construcţii de locuinţe, fabrici si complexe economice ce deservesc capitala, dar şi zona noastră.

Social

 • în general avem populaţie română de religie ortodoxă

 • în general, în comunitate mediul social este stabil, familiile fiind bine închegate, acest lucru influenţând pozitiv activitatea educativă

 • există unele excepţii, în care familiile-problemă destabilizează mediul social

 • şomajul afectează şi comunitatea noastră

 • educaţia, în general, dar educaţia ecologică în special nu este o problemă prioritară a localnicilor, ea rămânând in sarcina unităţilor de învăţământ

 • preşcolarii provin din medii sociale variate şi diferite ca nivel de educaţie şi venituri: intelectuali, comercianţi, muncitori ,agricultori.

 • Copii care provin din familii în care doar un părinte lucrează;

 • Copii care sunt daţi în grija bunicilor;

 • Familii de naţionalităţi diferite .

Tehnologic

 • grădiniţa are telefon fix, fax şi acces la Internet şi cablu TV, site.

 • grădiniţa dispune de calculatore cu imprimante şi de copiatoare digitale, videoproiector, retroproiector, statie audio,

 • Fiecare grupă dispune de televizor, dvd-player, casetofon obţinute din donaţii sau sponsorizări.

 • televiziunea prin cablu, în special prin programele educative gen Discovery si Animal Planet permit accesul la educaţie.

 • Grădiniţa are un sitte propriu pe internet.

 • Gradinita are transport propriu asigurat de Primarie.

 • Toate reţelele de telefonie mobilă au acoperire în zonă, permiţând astfel şi alte variante de acces la Internet.

 • clădirea grădiniţei este dotată cu un sistem de monitorizare şi alarmă.

 • este necesară dotarea sălilor de grupă cu calculatoare şi chiar înfiinţarea unui cabinet de informatică.

Factorul ecologic

 • în cadrul proiectului educaţia ecologică joacă un rol important

 • deşeurile produse in urma activităţilor sunt adunate şi ridicate in timp util, neexistând posibilitatea de reciclare

 • orientarea către formarea şi informarea elevilor şi localnicilor privind protecţia mediului

 • proiectele de dezvoltare şcolară respectă normele europene cu privire la protecţia mediului

ANALIZA SWOT

Curriculum

 

PUNCTE TARI

 • Curriculum naţional tradiţional: programa pentru învăţământ preşcolar, auxiliare

 • CDŞ atractiv pentru părinţi şi preşcolari

 • Atmosferă creativă de colaborare care există între cadrele didactice.

 • Conştiinciozitatea în aplicarea curriculum-ului nucleu.

 • Parteneriatul Primaria Pantelimon

PUNCTE SLABE

 • Rezistenţa la schimbare, vizibilă sau invizibilă;

 • Lipsa proiectelor naţionale şi internaţionale.

OPORTUNITĂŢI

 • Colaborarea cu alte instituţii similare din judeţ şi din ţară;

 • Înclinaţiile artistice ale cadrelor didactice permit diversificarea CDŞ;

 • Interesul cadrelor pentru perfecţionare;

 • Interesul părinţilor pentru acumulările copiilor;

 • Accesul rapid la auxiliare, ghiduri, soft (având în vedere apropierea de capitală).

AMENINŢĂRI

 • Timpul scurt alocat activitatilor in comisii,

 

Resurse financiare şi materiale

 

PUNCTE TARI

 • Starea fizică a spaţiilor de inavatamant si auxiliare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare,

 • Baza materială este foarte bună în toate spatiile unitatii.

 • Achiziţionarea calculatoarelor cu imprimante, a faxului, a copiatoarelor.

 • Înfiinţarea bibliotecii şcolare.

 • Sala multifunctionala

 • Bucatarie proprie

PUNCTE SLABE

 • Necesitatea înfiinţării unui laborator TIC.

 • Curtea grădiniţei inca nu este amenajată corespunzător.

OPORTUNITĂŢI

 • Descentralizarea şi autonomia instituţională.

 • Colaborarea strânsă cu Primăria pentru alocarea fondurilor necesare.

AMENINŢĂRI

 • Familii cu buget limitat.

 • Creşterea numărului de şomeri în rîndul părinţilor.

 

Resurse umane

 

PUNCTE TARI

 • Personal didactic calificat în proporţie de 70%.

 • Personal didactic cu peste 10 ani de experienţă.

 • instructori pentru părinţi.

 • Nr. mare de cadre didactice participante la continuarea studiilor.

 • Personal medical specializat (asistente medicale).

 • Cabinet de asistenta psihopedagogica

PUNCTE SLABE

 • Numărul mare de copii înscrişi la fiecare grupă.

OPORTUNITĂŢI

 • Întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează creşterea coeziunii.

 • Organizarea unor schimburi de experienţă cu cadrele didactice şi grădiniţe din judeţ şi din ţară.

 • Diversitatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD şi alte instituţii autorizate.

AMENINŢĂRI

 • Existenţa multor părinţi ce nu colaborează cu grădiniţa-nivel mediu de cultura.

 

Relaţii comunitare şi de parteneriat

 

PUNCTE TARI

 • Organizarea şi desfăşurarea unor concursuri judeţene, faza locală: Festivalul Judeţean al Preşcolarilor „Zâmbetul Copilăriei”, Concursul judeţean „Mici dar isteţi!”.

 • Acţiuni organizate în scop educativ cu în echipă cu instituţiile importante: Primărie, Poliţie.

 • Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare: Fundaţia „Salvaţi Copiii”, , editura PIPO.

 • Transport copii asigurat de Primarie

PUNCTE SLABE

 • Disponibilitatea unor factori economici de a veni în sprijinul unităţilor preşcolare.

OPORTUNITĂŢI

 • Diversele domenii de activitate ale părinţilor.

 • Popularizarea acţiunilor desfăşurate în cadrul unităţii.

 • Apropierea de capitală

AMENINŢĂRI

 • Absenţa legislatiei sponsorizarii care să faciliteze parteneriatul agenţi economici – grădiniţă reciproc avantajos.

 

ANALIZA DE NEVOI

 • Extinderea prin construirea unei crese

 • Dotarea grădiniţei cu cărţi de specialitate, materiale didactice, jocuri educative;

 • Achiziţionarea unor calculatoare pentru laborator TIC;

 • Amenajarea curţilor de joacă .

 • Ocuparea posturilor de educatoare ca titular, formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic prin grade didactice, cursuri de formare organizate de CCD, ISJ, etc.;

 • Dezvoltarea unor programe comunitare, proiecte educaţionale şi de parteneriat la nivel local, judeţean sau naţional, cu implicarea comunităţii locale;

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • Existenţa unui program managerial foarte bine structurat

 • Personal didactic tânar dornic de afirmare şi deschis către noutate

 • Starea fizică foarte bună a spaţiilor grădiniţei, doatarea la nivelul standardelor europene

 • CDŞ foarte variat

 • Existenţa unui sitte al grădiniţei

 • Curtea grădiniţei nu dispune decât de dotări minimale necesare desfăşurării activităţilor de joacă ale copiilor

OPORTUNUTĂŢI

AMENINŢĂRI

 • Sprijinul acordat de Consiliul Local

 • Posibilitatea perfecţionării cadrelor didactice prin programele CCD-ului, prin susţinerea examanelor de grad şi prin participarea la Cercuri pedagogice

 • Timpul limitat al părinţilor care poate conduce la slaba implicare a acestora în viaţa şi activităţile copiilor

OPŢIUNI STRATEGICE

 1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ

1. Crearea unui cadru organizatoric pentru integrarea copiilor de vârstă preşcolară şi obţinerea performanţelor şcolare

2. Aplicarea creatoare a curriculumului învăţământului preşcolar în vederea realizării obiectivelor generale şi particulare privind educaţia preşcolară.

3. Elaborarea de programe pentru activităţile opţionale şi extracurriculare specifice vârstei preşcolare.

4. Implementarea strategiilor educaţionale moderne astfel încât activitatea să fie centrată pe copil pentru a-i dezvolta personalitatea şi adaptarea la viaţa şcolară să se facă rapid.

5. Efectuarea unor analize, studii, experimente pe probleme ale personalului didactic.

6. Realizarea unei oferte educaţionale a grădiniţei.

 1. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

 1. Respectarea legislaţiei cu privire la numărul de copii înscrişi în grupă.

 2. Elaborarea unor seturi de teste de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor respectând obiectivele programei instructiv – educative în grădiniţa de copii.

 3. Perfecţionarea sistemului de evaluare a activităţii fiecărui cadru didactic, al unităţii.

 4. Promovarea obiectivităţii, a responsabilităţii profesionale şi a lucrului în echipă şi a respectului reciproc.

 5. Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi nedidactic.

 6. Implementarea unui sistem eficient de comunicare în grădiniţă.

 7. Recunoaşterea şi aprecierea realizărilor întregului personal.

 1. ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE

 1. Continuarea dotării sălilor de clasă cu mobilier specific învăţământului preşcolar.

 2. Dotarea cu aparatură electronică, cu material didactic, jocuri şi jucării.

 3. Atragerea de donaţii materiale şi financiare de la părinţi şi societăţi comerciale.

 4. Achiziţionarea de sisteme de operare cu licenţă şi soft-uri educaţionale.

 5. Amenajarea curţii cu aparate de joacă.

 6. Editarea de auxiliare didactice.

 1. DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

 1. Extinderea relaţiilor de parteneriat cu Şcoala, Primăria, părinţi, Teatrul I. Creangă, Biserica, Poliţie, cu alte grădiniţe din judeţ şi din ţară.

 2. popularizarea şi recunoaşterea meritelor profesionale la întrunirile în comunitate.

 3. Participarea reprezentanţilor comunităţii locale la acţiunile desfăşurate de grădiniţă.

 4. Vizite la agenţi economici şi de acţiuni culturale.

ANALIZAREA AVANTAJELOR OPŢIUNII

 • ţintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea grădiniţei noastre

 • respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale;

 • duc la creşterea calităţii educaţiei în grădiniţă;

 • sunt realizabile cu resursele materiale şi umane existente şi previzibile;

 • folosesc mai eficient resursele disponibile (inclusiv timpul);

 • sunt rezultatul unui consens în cadrul comunităţii;

 • lărgesc accesul la educaţie şi creşte echitatea în furnizarea de servicii educaţionale.

 • duc la realizarea misiunii noastre: formarea de copii cu personalităţi puternice, capabili sa se adapteze la condiţiile societăţii actual

PLAN OPERAŢIONAL

SCOPURILE/ŢINTELE STRATEGICE

 1. Creşterea calităţii învăţământului preşcolar din unitatea noastră

 2. Asigurarea accesului egal şi sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune prin folosirea strategiilor moderne centrate pe copil şi pe dezvoltarea individului

 3. Crearea de servicii integrate şi alternative pentru educaţie şi intervenţie timpurie având în vedere reforma educaţiei timpurii

 4. Reconsiderarea managementului şcolar din perspectiva descentralizării şi a creşterii autonomiei unităţii

 5. Dezvoltarea parteneriatului grădiniţă – comunitate prin diversificarea activităţii extracurriculare şi creşterea încrederii comunităţii locale în instituţia de învăţământ ca principal furnizor de educaţie

 6. Îmbunătăţirea structurii colectivului organizaţiei

 7. Implicarea educatoarelor în acţiuni de cercetare pentru crearea de noi materiale informaţionale şi instrumente didactice

 8. Evaluarea

  1. Creşterea calităţii învăţământului preşcolar din unitatea noastră

Nr.

Crt.

OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABIL

TERMEN DE REALIZARE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.

Creşterea calităţii prestaţiei personalului grădiniţei.

Umane: personal didactic, nedidactic şi auxiliar.

Echipa managerială

An scolar

Îmbunătăţirea mediului educaţional.

Dezvoltarea competenţei generale a personalului.

Dezvoltarea performanţelor profesionale ale corpului didactic.

4.

Creşterea calităţii activităţii preşcolarilor.

Financiare: bugetare

Umane: preşcolarii şi cadrele didactice.

Cadrele didactice.

An scolar

Creşterea performanţelor preşcolarilor.

5.

Creşterea calităţii curriculumului

Financiare: bugetare

Umane: cadrele didactice

Echipa managerială

An scolar

Îmbogăţirea experienţelor de învăţare ale preşcolarilor.

 

  1. Asigurarea accesului egal şi sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune prin folosirea strategiilor moderne centrate pe copil şi pe dezvoltarea individului.

Nr.

Crt.

OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABIL

TERMEN DE REALIZARE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.

Diversificarea strategiilor de predare-invatare

Umane: cadre didactice

Director, cadre didactice

Septembrie 2014

Cresterea calitatii informatiilor

Produsele activitatii

2.

Autoperfecţionarea şi perfecţionarea prin cursuri în domeniul strategiilor de predare, învăţare, evaluare.

Umane: cadre didactice.

Director ,cadre didactice

Septembrie 2014

Adaptarea rapidă la viaţa şcolară.

 

  1. Crearea de servicii integrate şi alternative pentru educaţie şi intervenţie timpurie având în vedere reforma educaţiei timpurii.

Nr.

Crt.

OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABIL

TERMEN DE REALIZARE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.

Perfecţionarea personalului unităţii în domeniul educaţiei timpuri

Financiare: bugetare

Umane:personalul grădiniţei

Responsabil cu reforma, director

Septembrie 2014

Satisfacerea nevoilor speciale ale copiilor de 2 ani.

2.

Întocmirea planificărilor în funcţie de vârsta copiilor

Umane: cadrele didactice

cadrele didactice, director

Septembrie 2014

Adaptarea temelor şi conţinuturilor la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor.

3.

Dotarea corespunzătoare a sălilor de joaca cu mobilier, jocuri şi jucării specifice vârstei

Financiare :bugetare, extrabugetare.

Umane :cadrele didactice, firma specializată în mobilier.

Director, reprezentant Primărie

Septembrie 2014

Crearea condiţiilor de securitate pentru copii.

Desfăşurarea activităţii preferate(jocul)cu jucării care nu pun in pericol viata şi sănătatea copiilor..

 

  1. Reconsiderarea managementului şcolar din perspective descentralizării şi a creşterii autonomiei unităţii

Nr.

Crt.

OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABIL

TERMEN DE REALIZARE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.

Colaborarea dintre cadrele didactice

Umane: cadre didactice

Echipa managerială

An scolar

Formarea unui colectiv unit.

Dezvoltarea relaţiilor de colegialitate, într-ajutorare şi sprijin profesional.

2.

Realizarea unei bune comunicări între conducerea unităţii şi personalul unităţii.

Umane: personalul unităţii

Directorul

Septembrie 2014

Fiecare cadru didactic beneficiază de ascultare, ajutor şi sprijin din partea managerului.

Existenţa unei comunicări foarte bune atât pe orizontală cât şi pe verticală.

3.

Consilierea cadrelor didactice tinere în domeniul activităţii de predare-invatare-evaluare

Umane: cadre didactice tinere, mentori.

.

Mentori

Septembrie 2014

Dobândirea metodelor de învăţare activă.

Proces instructiv-educativ de calitate.

Metode interactive centrate pe individ.

 

  1. Dezvoltarea parteneriatului grădiniţă – comunitate prin diversificarea activităţii extracurriculare şi creşterea încrederii comunităţii locale în instituţia de învăţământ ca principal furnizor de educaţie.

Nr.

Crt.

OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABIL

TERMEN DE REALIZARE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.

Dezvoltarea unor proiecte de parteneriat cu: comitetele de parinti, scoala, biserica, autoritati locale

Financiare: extrabugetare

Umane: cadre didactice, parinti, invatatori, reprezentanti ai institutiilor locale

Director, cadre didactice

An scolar

Protocol de parteneriat

Realizarea activitatilor planificate in proiecte

Albume foto

Portofolii (copii si educatoare)

Articole in presa de specialitate si locala

2.

Organizarea unor activitati cu participarea parintilor si a altor parteneri sociali pentru cunoasterea nevoilor gradinitei

Financiare : extrabugetare

Umane : cadre didactice, parinti, reprezentanti autoritate locala

Director ,cadre didactice

Septembrie 2014

Pliante

Ziua portilor deschise

3.

Organizarea si desfasurarea cursului de educatie pentru parinti din cadrul programului “Educati asa”

 • Financiare : extrabugetare

 • Umane :cadre didactice, parinti

 • Director, formatori de parinti

An scolar

Articole, anunturi, tabele de inscriere, asigurare logistica, chestionare curs, albume fotografii, diseminarea in mass-media.

 

  1. Îmbunătăţirea structurii colectivului organizaţiei

Nr.

Crt.

OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABIL

TERMEN DE REALIZARE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.

Colaborarea dintre cadrele didactice

Umane: cadre didactice

Echipa managerială

An scolar

Formarea unui colectiv unit.

Dezvoltarea relaţiilor de colegialitate, într-ajutorare şi sprijin profesional.

2.

Realizarea unei bune comunicări între conducerea unităţii şi personalul unităţii.

Umane: personalul unităţii

Directorul

An scolar

Fiecare cadru didactic beneficiază de ascultare, ajutor şi sprijin din partea managerului.

Existenţa unei comunicări foarte bune atât pe orizontală cât şi pe verticală.

3.

Consilierea cadrelor didactice tinere în domeniul activităţii de predare-invatare-evaluare

Umane: cadre didactice tinere, mentori.

.

Mentori

Septembrie 2014

Dobândirea metodelor de învăţare activă.

Proces instructiv-educativ de calitate.

Metode interactive centrate pe individ.

 

  1. Implicarea educatoarelor în acţiuni de cercetare pentru crearea de noi materiale informaţionale şi instrumente didactice.

Nr.

Crt.

OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABIL

TERMEN DE REALIZARE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.

Realizarea unor analize, studii, experimente pe probleme ale procesului didactic.

Financiare: extrabugetare.

Umane: cadre didactice, specialişti în domeniul educaţiei.

Director.

Iunie 2015

Materiale informaţionale şi instrumente didactice.

(Seturi de teste pentru evaluări)

 

  1. Evaluarea

Nr.

Crt.

OBIECTIVE

RESURSE

RESPONSABIL

TERMEN DE REALIZARE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.

Evaluările periodice aplicate la grupele de preşcolari

Umane: cadre didactice, preşcolari

Director, responsabil de Comisie metodică, părinţi, CEAC

Iunie 2013

Materiale informaţionale şi instrumente didactice.

(Seturi de teste pentru evaluări), rapoarte de evaluare, informări în cadrul tuturor sedinţelor din unitate privind rezultatele evaluarilor, Plan de măsuri

 

PLAN OPERATIONAL

ETAPE ÎN IMPLEMENTAREA P.D.I.-ULUI

3. An şcolar 2014-2015

 • Elaborarea planului operaţional pe anul şcolar 2014-2015

 • Proiectarea activităţii pentru anul şcolar 2014-2015 în toate sectoarele de activitate

 • Menţinerea personalului didactic cu rezultate deosebite în activitatea didactică

 • Perfecţionarea educatoarelor prin obţinerea de grade didactice (definitivat), prin participarea la Comisii metodice, Cercuri pedagogice

 • Prezentarea Regulamentului de ordine interioară

 • Stabilirea funcţiilor şi a sarcinilor pe compartimente (didactic, administrativ, sanitar)

 • Identificarea cererii şi nevoilor de educaţie ale beneficiarilor, resurselor existente în vederea alcătuirii CDS

 • Formarea grupelor în funcţie de nivelul de vârstă

 • Stabilirea categoriilor de opţionale la alegerea părinţilor

 • Realizarea afişajului periodic: planificări, poezii, regulile copilului, părintelui

 • Realizarea evaluării copiilor, a educatoarelor şi a instituţiei prin elaborarea elaborarea raportul anual de evaluare internă şi a raportului general privind starea şi calitatea învăţământului din unitate

 • Desfăşurarea unor activităţi „cu uşile deschise” – cunoaşterea de către părinţi a activităţii din grădiniţă

 • Popularizarea rezultatelor obţinute în procesul instructiv-educativ prin: afişarea rezultatelor, scrisori de mulţumire adresate partenerilor(părinţi, şcoală, comunitate locală)

 • Organizarea unor activităţi extracurriculare în grădiniţă

 • Menţinerea calităţii spaţiului de învăţământ şi încadrarea în normele de igienă şcolară

 • Realizarea unor proiecte/programe educaţionale specifice, care au ca scop educaţia incluzivă

 • Încheierea unor parteneriate eficiente.

 • Dezvoltarea bazei logistice prin: imbunatatirea fondului de carte si de auxiliare didactice, continuarea amenajarii curtii.

4.An şcolar 2015-2016

 • Elaborarea planului operaţional pe anul şcolar 2015-2016

 • Proiectarea activităţii pentru anul şcolar 2015-2016 în toate sectoarele de activitate

 • Menţinerea personalului didactic cu rezultate deosebite în activitatea didactică

 • Perfecţionarea educatoarelor prin obţinerea de grade didactice (definitivat), prin participarea la Comisii metodice, Cercuri pedagogice

 • Prezentarea Regulamentului de ordine interioară

 • Stabilirea funcţiilor şi a sarcinilor pe compartimente (didactic, administrativ, sanitar)

 • Identificarea cererii şi nevoilor de educaţie ale beneficiarilor, resurselor existente în vederea alcătuirii CDS

 • Formarea grupelor în funcţie de nivelul de vârstă

 • Stabilirea categoriilor de opţionale la alegerea părinţilor

 • Realizarea afişajului periodic: planificări, poezii, regulile copilului, părintelui

 • Realizarea evaluării copiilor, a educatoarelor şi a instituţiei prin elaborarea elaborarea raportul anual de evaluare internă şi a raportului general privind starea şi calitatea învăţământului din unitate

 • Desfăşurarea unor activităţi „cu uşile deschise” – cunoaşterea de către părinţi a activităţii din grădiniţă

 • Popularizarea rezultatelor obţinute în procesul instructiv-educativ prin: afişarea rezultatelor, scrisori de mulţumire adresate partenerilor(părinţi, şcoală, comunitate locală)

 • Organizarea unor activităţi extracurriculare în grădiniţă

 • Menţinerea calităţii spaţiului de învăţământ şi încadrarea în normele de igienă şcolară

 • Realizarea unor proiecte/programe educaţionale specifice, care au ca scop educaţia incluzivă

 • Încheierea unor parteneriate eficiente.

 • Dezvoltarea bazei logistice prin: imbunatatirea fondului de carte si de auxiliare didactice, continuarea amenajarii curtii.

ESTIMARE BUGET NECESAR IMPLEMENTARII

Resursele financiare prognozate provin de la MEN, de la Bugetul Consiliului Local Pantelimon, resurse proprii, din contribuţia părinţilor şi din activităţi culturale şi expoziţii organizate împreună cu copiii.

Alături de rezultatele vizate direct de urmărirea scopurilor strategice propuse ne putem aştepta şi la impactul ce-l va avea dezvoltarea acestui program asupra creşterii imaginii grădiniţei şi a importanţei ei sociale de promotor al parteneriatului educaţional.

De asemenea, ne aşteptăm la implicarea activă a familiei în viaţa grădiniţei şi a comunităţii şi conştientizarea simţului proprietăţii al resurselor umane implicate.

Cu siguranţă că se vor realiza şi alte conexiuni, iar grădiniţei va urmări în mod responsabil dezvoltarea lor.

Avantajul competitiv va fi valorificat, de asemenea, de către grădiniţei, în condiţiile existenţei mai multor unităţi de acelaş tip din comuna. Noile produse oferite vor fi implicit superioare celor furnizate de către celelalte grădiniţe, iar opţiunile strategice selectate vor avea rezultate superioare cu un consum mai mic de resurse.

Ne propunem infiintarea Asociatiei de parinti.

În cadrul ofertei educaţionale sunt prezentate resursele materiale şi umane ale grădiniţei, ceea ce ne întăreşte convingerea că proiectul este realizabil.

MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

Monitorizarea se va face urmărind modificările în implementarea activităţilor sau dacă planul de lucru trebuie modificat. Acest lucru se va urmări lunar specificând indicatorii ce denotă schimbarea propusă pentru atingerea obiectivelor. Se vor culege şi vor fi menţionate în evidenţe specifice de către responsabilii de proiect, lunar, urmatoarele:

 • informaţii despre activităţi;

 • informaţii despre rezultate;

 • informaţii despre resurse, inclusiv cele financiare.

Aceasta va fi realizata în rapoarte periodice pentru perioade prestabilite de timp, avându-se în vedere:

 • revizuirea cerinţelor de raportare evidenţiate în proiect

 • determinarea indicatorilor ce reflectă cel mai bine progresul acţiunilor

 • organizarea datelor şi completarea acestora

 • elaborarea unei forme a raportului.

Astfel se pot pune în evidenţă care dintre activităţi se derulează conform planificării, care sunt în avans şi care în întârziere. Raportarea va specifica: perioada la care se referă raportul, obiectivele şi activităţile planificate, desfăşurate, rezultate obţinute, resurse folosite, probleme întâlnite, planuri de viitor, modificări în cadrul activităţilor prognozate şi a resurselor necesare.

Evaluarea va stabili raportul între ce s-a propus şi ce s-a realizat pentru constatarea “valorii adăugate”. Ea va privi, în mod direct, componentele proiectului, şi anume: problemele şi nevoile, planul de lucru, dezvoltarea activităţilor, progresul şi strategia. Se vor realiza evaluări atât cantitative, ce vor evidenţia impactul activităţilor descriind, enumerând, calculând şi măsurând atingerea obiectivelor, cat şi calitative, orientate spre proces, măsurând atitudini şi cauze ale evenimentelor.

Se va avea în vedere şi o noua analiza SWOT estimând impactul proiectului periodic şi final. Încheierea lui presupune şi realizarea unor declaraţii de intenţie pentru continuitatea proiectului.

Grupurile de interes din unitatea şcolară sunt: părinţii (ce au nevoie de consiliere pentru educaţie), copiii (educabilii de baza ai grădiniţei), corpul profesoral (cu foarte mari nevoi de formare).

Se va proceda cu fiecare grup de interes în parte la prezentarea ţintelor strategice şi stabilirea obiectivelor comune ale planului de dezvoltare şcolară şi ale grupului respectiv. Acestea vor fi consemnate în registrele de procese verbale, urmând ca deciziile comune să fie afişate la avizier, comunicate în scris sau prin mijloace media.

Cu agenţii economici, comunitatea locală, se vor realiza întruniri, invitaţii la activităţi comune şi informare reciprocă asupra activităţilor comune desfăşurate.

Proiectarea activităţii de monitorizare şi evaluare

Activitatea

Responsabil

Perioada

Datele întâlnirii

Stabilirea metodologiei de evaluare, a indicatorilor de evaluare şi a impactului asupra comunităţii .

Consiliul de Administratie

anual

septembrie

Proiectarea datelor necesare care să sprijine monitorizarea ţintelor.

Comisia de asigurarea calitatii

lunar

ianuarie, mai

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor individuale

Director

semestrial

ianuarie, mai

Proiectarea acţiunilor corective în raport cu rezultatele obţinute.

Comisia de asigurare a calitatii

semestrial

decembrie, aprilie

Sedinta de analiza privind progresul realizat în atingerea ţintelor.

Director

anual

iunie

Prezentarea progresului realizat în atingerea ţintelor.

Director

anual

iunie

Director,

Prof. Mariana LISCAN

— Liscan Mariana

Nu sunt comentarii încă

Lasă un răspuns

Reset toate domeniile