RAPORT DE ACTIVITATE an şcolar 2013 –2014

 

Nr.1507/22.09.2012

 

RAPORT DE ACTIVITATE

an şcolar 2013 –2014

 

 

În calitate de director am facut echipă bună cu toate colegele şi am căutat să îndeplinesc misiunea grădiniţei. Aici au avut acces toţi cei care au nevoie de educaţie  şi asistenţă socială, indiferent de etnie şi religie. Grădiniţa a avut în vedere sprijinirea copiilor dotaţi sau cu anumite aptitudini, dar şi cei cu anumite deficienţe.

Pornind de la principiul că fiecare copil are valoare, este unic, poate învaţa la noi, cu iubire, răbdare şi profesionalism, la noi în grădiniţă copiii au fost pregătiţi pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a colabora, negocia şi pentru a deveni personalităţi autentice.

 

 1. ACTIVITATEA MANAGERIALA
  • Realizarea documentelor de proiectare manageriala

De la preluarea funcţiei de director, respectiv data 01.09.2013, am urmărit în primul rînd reorganizarea unităţii bazată pe redistribuirea atribuţiilor, apoi obiectivele propuse au fost  în concordanţă cu cele ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov şi ale M.E.N., pornind de la ceea ce înseamnă învăţământ de calitate, asfel:

 1. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie;
 2. Asigurarea calităţii educaţiei, creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea de proiecte;
 3. Stimularea educaţiei permanente, susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei;
 4. Organizare, monitorizare şi evaluare, concursuri (copii, cadre didactice);
 5. Colaborare eficientă cu toate instituţiile locale şi centrale;
 6. Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi calitate a muncii;
 7. Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a preşcolarilor;
 8. Asigurarea bazei materiale şi a celei legislative;
 9. Cresterea prestigiului gradinitei si promovarea imaginii in diverse medii.

Spre deosebire de anul scolar precedent, in acest an scolar am modificat planul de scolarizare, marindu-l cu 4 grupe.

Astfel la Gradinita nr.1 Pantelimon au fost şcolarizaţi 502 de copii (3- grupe mici pp; 4- grupe mijlocii pp; 5 – grupe mari pp şi 2 grupe mijlocii pn; 2 – grupe mari pn). Grupele de preşcolari au fost constituite după criteriul vârstei şi păstrându-se continuitatea la grupă.

 

 • Analiza activitatii desfasurate de conducerea unitatii
  • Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor

              În calitate de director am organizat activitatea pe compartimente si comisii de lucru, în funcţie de activităţile planificate şi de necesităţil grădiniţei. Consiliul de administratie si consiliul profesoral au functionat conform legii in vigoare.

Pe întreg parcursul anului şcolar nu au existat conflicte care să ducă la neerespectarea curricumului sau a regulamentului de ordine interioară.

Întreg personalul, părinţii şi comunitatea locală a fost informată despre activitatea unităţii precum şi despre anumite apariţii legislative prin şedinte şi afişări la gazetele din unitate.

În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2013/2014 au fost emise decizii interne pentru numirea:

 • Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, comisia metodica;
 • Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice:
  1. Comisia pentru curriculum;
  2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
  3. Comisia de securitate şi sănătate în muncă;
  4. Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare profesională;
  5. Comisia pentru activităţi de recepţie, inventariere şi respectiv casare;
  6. Comisia pentru coordonarea activitatilor extracurriculare;
  7. Alte comisii cu funcţionare pe durată limitată sau anuală prevăzute de acte normative în vigoare – mobilitate, etc.

 

 • Repartizarea responsabilitatilor

Încadrarea personalului didactic s-a realizat sub coordonarea direcţiunii şi a şefilor de catedre conform următorului ciclu procedural: proiectare – confirmare/negociere IŞJ – evaluare – finalizare. Întregul proces s-a bazat pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de CDŞ aprobată în anul şcolar anterior. Toate grupele au funcţionat normal, încadrate cu personal calificat. Numărul mediu de elevi pe cadru didactic s-a situat la valori comparabile cu valorile naţionale, conform prevederilor legale în vigoare.

Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial anual. Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui responsabil de comisie atribuţiile specifice, categoriile de activităţi şi modul de documentare a acestora. Rapoartele de activitate şi monitorizarea realizată pe parcursul anului evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în dosarele catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor catedrelor/comisiilor. Analiza efectuată la începutul anului şcolar curent a scos în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei şi îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi interasistenţei la ore, precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi interpretarea testelor predictive şi sumative.

 • Organizarea timpului

Deficienţa cea mai importantă constatată în organizarea timpului a fost implicarea relativ redusă a şefilor de comisii şi lipsa degrevarii directorului.

 • Monitorizarea intregii activitati

La nivelul Comisiei metodice s-au stabilit obiectivele, itemi, punctajul  şi s-au elaborat fişele de evaluare pentru evaluările predictive, sumative şi finale ale preşcolarilor pe cele două niveluri de vârstă;

Fiecare educatoare a completat Caietul de observaţii psihopedagogic al copiilor de la grupă pe baza căruia s-a întocmit Fişa psihopedagogică a fiecărui preşcolar care va merge la şcoală în toamna lui 2014.

La sfârşitul anului scolar  s-au întocmit rapoarte de activitate de către cadrele didactice, personalul didactic auxiliar  şi de către responsabilii de comisii. Pe baza acestor rapoarte, directorul, împreună cu echipa a întocmit Raportul de activitate al unităţii, care a fost transmis la I.S.J. Ilfov a fost prezentat în Consiliul profesoral, având ca invitaţi autorităţile locale şi reprezentanţii părinţilor.

În urma verificărilor efectuate de către director, conform Graficului de control intern, s-a costatat că toate documentele şcolare au fost întocmite la timp şi corect de către angajaţii unităţii, iar unde s-au costatat deficienţe s-au luat măsuri şi s-au dat termene de remediere, asfel încât putem afirma că toate documentele, rapoartele solicitate au fost întocmite şi  transmise la timp către instituţiile superioare.

 

 • Autoevaluarea activitatii manageriale

La începutul anului şcolar s-au constituit toate comisiile la nivel de unitate, tot personalul a fost implicat în activităţile grădiniţei, fiecare primind responsabilităţi în funcţie de postul pe care a fost încadrat, în funcţie de pregătirea profesională, de competenţele dobândite, de modul de implicare. La toate întâlnirile am consultat salariaţii în luarea deciziilor, am cerut părerea tuturor angajaţilor şi am ţinut cont de opiniile lor, în funcţie de ccompetenţele comisiilor. Comisia metodică şi-a desfăşurat activitatea conform planificării anuale. Consiliul profesoral (toate educatoarele) şi Consiliul de administraţie, format din 9 membri şi cu participarea liderului de sindicat, reprezentantilor Consiliului Local si reprezentanti ai parintilor.

La toate activităţile din unitate, au avut câte un Grafic de activitate anual de  desfăşurare a şedinţelor de lucru. Toate deciziile au fost dezbătute pe comisii, avizate în C.P. şi aprobate în C.A.

Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar şi au fost întocmite pe baza următoarelor:

 • Documente de evaluare şi diagnoză:
  1. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor de lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2013/2014;
  2. Raportul de activitate pe anul şcolar 2013/2014;
  3. Documente de raportare financiar-contabilă;
  4. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate.
 • Documente de proiectare:
  1. Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2012 – 2016;
  2. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2013, respectiv 2014;
 • Activitate de (auto)formare manageriala

In cadrul comisiilor s-a avut in vedere ca în documentele oficiale să fie introdus acest capitol al formării şi dezvoltării profesionale: în Planificările activităţilor din cadrul comisiilor, în Fişele de post, în Fişele de evaluare anuale.

Am consiliat personalul şi l-am îndrumat să participe la activităţi şi cursuri de formare atât în cadrul Comisiei metodice, la activităţile organizate la nivel zonal şi judeţean. Asfel educatoarele au participat la Consfătuirile educatoarelor de la început de an la Otopeni.

          In anul scolar 2013-2014 directorul impreuna cu cadrele diadctice au publicat doua auxiliare didactice.

             Pentru anul şcolar 2013 – 2014  toate cadrele didactice au obţinut calificativul Foarte Bine.

 

 1. REURSE MATERIALE SI FINANCIARE
  • Baza materiala – 2 corp cladire
   • Spatii pentru invatamant – 15 Sali de grupa, 1 sala multifunctionala,
   • Biblioteca scolara – 530 volume,
   • Spatii pentru somn – 11 dormitoare,
   • 1 bucatarie, 2 Sali de luat masa,
   • Spatiu exterior de joaca,
   • 1 cabinet medical,
   • 1 birou administrativ,
   • 1 cabinet metodic,

 

 • Resurse financiare

2.2.1.Identificarea necesarului

Activatea desfăşurată de grădiniţă a fost bogată şi complexă, fiind o unitate cu program prelungit, cu 11 grupe de program prelungit şi 4 grupe de program normal. Unitatea  a venit în sprijinul părinţilor, asigurînd copiilor  program de odihnă, recreere şi mancare, pregătită zilnic în propria bucătărie.

Activitatea  gradinitei s-a desfasurat  intr-o cladire noua, D+P+3E, dotata si amenajata conform standardelor europene, cu lift, fiind data in functiune la data de 16.09.2012. Fiecare sala de grupa are dormitor separat, este dotata cu mobilier nou, mijloace AV noi si in cladirea veche a gradinitei.

 

2.2.2. Identificarea resurselor

 

Fiecare spaţiu al grădiniţei este mobilat şi utilat corespunzător cu echipamente şi mijloace modern de informare şi comunicare. Asfel, sălile de grupă sunt dotate cu aparatură electronică necesară unei bune desfăşurări a procesului instructive-educativ: televizor, D.V.D., casetofon cu C.D., calculator, acces la internet şi televiziune prin cablu. La fiecare grupă am asigurat dotarea  cu material didactic variat şi diversificat pentru fiecare tip de activitate în parte.

În amenajarea spaţiului s-a ţinut cont de respectarea condiţiilor ergonomice privind mobilierul şcolar, asfel încît să ofere o cît mai mare funcţionalitate.

În unitate sunt: 15 LCD,  3 calculatoare, 6 lapttop-uri, 4 imprimante, 3 xeroxuri, 2 videoproiectore, există centrala telefonica cu interioare pentru fiecare incapere, fax, adresă de e-mail şi sitte-ul grădiniţei – www.gradinita1pantelimon.ro

 

2.2.3. Analiza utilizarii acestora

 

Spaţiile unităţii sunt corect şi bine dispersate, sunt utilizate conform destinaţiei, este asigurată calitatea şi se încadrează în normele de igienă şcolară.

Pentru înterţinerea grădiniţei s-au depus eforturi de către tot personalul angajat cu sprijinul Consiliului Local al oraşului Pantelimon, cu preşcolarii, prin: curăţenia periodică în funcţie de anotimp; văruirea pomilor şi a spaţiilor din jurul lor; curăţarea copacilor şi tăierea unora dintre ei; colectarea selectivă a deşeurilor de către angajaţi şi prin activităţi ale copiilor; întreţinerea spaţiilor verzi din curtea grădiniţei; repararea gardului, curăţarea şi întreţinerea echipamentelor de joacă ale copiilor.

Întreţinerea lor se realizează  prin curăţenia zilnică, săptămînală, prin igienizare, dezinfecţii şi dezinsecţii periodice. Unitatea a obţinut autorizaţia sanitară de funcţionare  anuală, pe baza controalelor efectuate de instituţiile abilitate.

 

 

 

 1. RESURSE UMANE
  • Personal didactic

Incadrarea cu personal

    1.   Număr total de posturi aprobate 36
    2.   Număr de posturi personal didactic 26
    3.   Număr de posturi personal didactic auxiliar 2
    4.   Număr de posturi personal nedidactic 8
    5.   Număr de gradaţii de merit personal didactic 1
 • Incadrarea cu personal didactic

Încadrarea personalului didactic s-a realizat sub coordonarea direcţiunii şi a şefilor de catedre conform următorului ciclu procedural: proiectare – confirmare/negociere IŞJ – evaluare – finalizare. Întregul proces s-a bazat pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de CDŞ aprobată în anul şcolar anterior. Toate grupele au funcţionat normal, încadrate cu personal calificat (peste 50% ). Numărul mediu de elevi pe cadru didactic s-a situat la valori comparabile cu valorile naţionale, conform prevederilor legale în vigoare.

Unitatea  a avut aprobate 26 posturi de educatoare, din care: 6 titulare şi 2 educatoare  detaşate în interesul învăţământului în unitate, 3 educatoare calificate, 8 educatoare suplinitoare. Dintre acestea au fost 3 cu grad I, 2 cu grad II, 1 cu grad definitiv.

Comparativ cu anul scolar precedent un cadru didactic a obtinut gradul II, 4 dintre necalificate sun in curs de calificare.

3.1.2. Activitatea comisiilor

Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial anual. Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui responsabil de comisie atribuţiile specifice, categoriile de activităţi şi modul de documentare a acestora. Rapoartele de activitate şi monitorizarea realizată pe parcursul anului evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în dosarele catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor catedrelor/comisiilor. Analiza efectuată la începutul anului şcolar curent a scos în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei şi îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi interasistenţei la ore, precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi interpretarea testelor predictive şi sumative.

3.1.3. Activitatea de (auto)perfectionare a cadrelor didactice

Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a determinat participarea cadrelor didactice la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi naţional. În această privinţă, sprijinul acordat de Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare profe sională, s-a dovedit important – fiind asigurată informarea corespunzătoare a cadrelor didactice asupra ofertei de formare existente. Rolul Comisiei trebuie însă în continuare crescut – în special în privinţa monitorizării modului în care se realizează perfecţionarea periodică a cadrelor didactice prevăzută de legislaţia în vigoare.

Cadrele didactice au fost preocupate permanent să-şi întocmească cît mai bine şi la timp documentele la grupa; şi-au proiectat activităţile zilnice conform programei şcolare; s-a lucrat folosind metoda proiectelor; au ţinut cont de particularităţile de vârstă ale copiilor; au lucrat individual cu preşcolarii, când a fost cazul şi au obţinut rezultate foarte bune cu aceştia.

Fiecare cadru didactic şi-a întocmit orarul specific grupei, şi-a monitorizat şi evaluat oferta educaţională şi a participat la numeroase concursuri şcolare.Toate cadrele didactice şi au întocmit mapele educatoarei şi au completat toate documentele educatoarei, parcurgînd toate temele propuse prin planificările anuale şi săptămînale.

 

3.1.4. Evaluarea anuala a cadrelor didactice

Fisele de post s-au dezbătut în comisile de specialitate, avizate în C.P. şi aprobate în C.A. Evaluarea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar s-a desfăşurat conform Ordinului Ministrului nr. 6143/2011 unde sunt: metodologia, Graficului de evaluare, fisele de post şi de evaluare.

La nivel de unitate a fost întocmit Graficul de evaluare al angajaţilor, aprobat  în C.A. a fost adus la cunoştiinţă salariaţilor, a fost afişat în unitate şi s-a respectat datele înscrise în el.

S-au întocmit documentele legale privind managementul resurselor umane: procedură, decizii interne de angajare, de incetare CMI, înregistrările datelor în REVISAL, condică de prezenţă, pontaj lunar, dosare de personal completate la zi, registru de înregistrări CMI, Registru de Decizii interne, Registru de intrări –ieşiri şi altele.

             Pentru anul şcolar 2013 – 2014  toate cadrele didactice au obţinut calificativul Foarte Bine.

 • Elevi
  • Identificarea si analiza tendintelor demografice din circumscriptia scolara

In urma recensamantului efectuat la nivel local, s-a constatat faptul ca numarul copiilor a crescut. Drept pentru care, pentru anul scolar 2014-2015 am supus spre aprobare marirea planului de scolarizare.

 • Scolarizarea si frecventa

Frecventa copiilor este monitorizata si notata permanent in catalogul grupei. Astfel, in anul scolar 2013-2014 au frecventat gradinita 85% din copiii inscrisi.

 • Cauze ale absenteismului

Bolile copilariei.

 • Abandon scolar

Nu e cazul.

 • Rezultate la invatatura,

90% din copii au avut comportament Insusit in snul scolar 2013-2014.

 • Corigente

Nu e cazul.

 • Rezultate obtinute la concursuri si olimpiade scolare.

În grădiniţă s-au organizat concursuri de recitări poezii, expoziţii, concursul judeţean Mici, dar isteţi, dar şi alte concursuri naţionale.

Pe parcursul anului şcolar preşcolarii au participat la concursuri,  festivaluri şi expoziţii unde au obţinut rezultate foarte bune.

 • Expoziţii :

                     Obiceiurii şi tradiţii de iarnă la români

           Fantezii de primaveră;

          8 Martie – Legendă şi adevar

 • Festivaluri : Summer Danse Fest – naţional ( locul I);

Zâmbetul copilariei – judeţean ( 1 premii II,1  menţiune )

 • Concursuri :

Activitatile extracurriculare au fost proiectate şi monitorizate permanent, iar în cadrul acestora s-au obţinut rezultate foarte bune.S-au organizat: 2 excursii de o zi la munte, serbări şcolare cu diferite ocazii: de Crăciun, 8 Martie, sfarşit de an şcolar, s-au omagiat sărbatori şi zile ale unor personalităţi culturale, cum ar fi: Ion Creangă, Mihai Eminescu.

Vizionări de spectacole în grădiniţă

 • Capra cu trei iezi, trupa de teatru Paiata
 • Vrăjitoarea păcălită – Trupa Casuta Fermecata
 • Spectacol la Circul ,,Petrini,,–Bucureşti
 • Spectacol în grădiniţă, trupa Savoi
 • Vizionări de filme 3D pentru copii în grădiniţă de către Procinema

Vizite gratuite la Ferma de animale din oraşul Pantelimon, în număr de 1.

Lunar s-a participat la câte o activitate desfăşurată în parteneriat cu Biblioteca metropolitană Bucureşti în cadrul proiectului Ora de lectură

În cadrul săptămânii Scoala altfel s-au desfăşurat toate activităţile conform planificării: vizite la studiourile PRO, excursii, concursuri, expoziţii etc.

Grădiniţa a încheiat Parteneniate cu:

 • Copilăria în Europa, Şcoala nr.1 Pantelimon, dedicată Zilei Copilului
 • Parteneriat educaţional grădiniţă – poliţie: ,,Comportamentul copiilor pe stradă,,
 • Parteneriat educaţional grădiniţă – biserică: ,,Copilul credincios,,
 • Parteneriat educaţional grădiniţă – familie: ,,Copil sănătos în mediu sănătos,,
 • Parteneriat educaţional grădiniţă –Biblioteca Metropolitană Bucureşti
 • Parteneriat educaţional grădiniţă – Procinema

 

 • Rezultate obtinute la evaluarea nationala, bacalaureat

Nu e cazul

 • Insertia scolara

Nu e cazul

 

 1. DESFASURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
  • Calitatea proiectarii didactice

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea responsabililor de comisii metodice.  Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru recapitulări, pentru pregătirea evaluărilor naţionale şi pentru activităţile extracurriculare. Din rapoartele responsabililor de comisii metodice, monitorizările realizate pe parcursul anului şcolar şi rezultatele obţinute de copii rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel foarte bun, fără probleme majore. S-a constatat un anumit nivel de formalism în elaborarea documentelor de proiectare, fără ca acesta să se reflecte însă efectiv în activitatea la grupa. Se consideră că este necesară o revizuire periodică mai atentă a planificărilor calendaristice – pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei.

 

 • Concordanta dintre curriculum-ul national si oferta educationala

Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive.

Obiectivele stabilite la nivelul naţional de învăţământ au fost corelate cu cele teritoriale specifice unităţii de învăţământ, respectiv obiectivele din Curriculum pentru învăţământ preşcolar au fost corelate cu cele ale Grădiniţei nr.1 Pantelimon. A fost elaborat Proiectul activităţilor extracurriculare  şi al concursurilor şcolare la nivel de unitate. Au  fost procurate documentele oficiale curriculare (Legea educaţiei nr.1/2011, Curriculum pentru învăţământ preşcolar la fiecare grupă, Scrisoarea metodică pe 2013, Legi şi metodologii pentru învăţământul preuniversitar în format electronic şi letric), auxiliarele curiculare (ghiduri metodice, caiete speciale, culegeri de texte literare, planşe, etc.  pentru fiecare grupă de preşcolari), cărţi pentru biblioteca fiecărei grupe şi aparatură. A fost asigurată baza logistică pentru buna desfăşurare a activităţilor extracurriculare şi a concursurilor şcolare.

Curriculum pentru învăţământ preşcolar a fost aplicat în elaborarea Planificărilor anuale şi semestriale de la fiecare grupă de preşcolari, în raport cu particularităţile de vârstă ale  preşcolarilor, respectiv Nivelul I (3 -5 ani) şi Nivelul II (5-7 ani).

Planul de învăţământ pentru preşcolar au fost elaborate în cadrul Comisiei metodice şi aprobate în Consiliul de Administraţie. Oferta educaţională este cuprinsă în Planul de dezvoltare instituţională, în Planul managerial anual al grădiniţei şi a fost prezentată părinţilor în şedintele cu aceştia, pe sitte-ul grădiniţei, prin pliante, panouri şi alte mijloace. Ea  a fost aprobată în Consiliul de administraţie la începutul anului şcolar.

 

 • Prezentarea optionalelor

Unitatea deţine o ofertă educaţională diversă care este cunoscută de toţi factorii implicaţii în procesul de învăţare, prin diferite mijloace: afişe, sitte, şedinţe, lectorate cu părinţii.

Cadrele didactice împreună cu părinţii au stabilit activitatile optionale :

 • Curs de limba engleză
 • Curs de dans modern
 • Carate,

Preşcolarii au avut o frecvenţă zilnică bună, acest lucru dovedind interes şi plăcere pentru activitatea care s-a desfasurat în grădiniţă.

 

 • Calitatea predarii

Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. În organizarea şi desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate laboratoare şi cabinete specializate. La Gradinita nr.1 Pantelimon cadrele didactice au acces la calculatoare, videoproiector, retoproiector, multifunctionala, acces la internet şi materiale didactice la un nivel foarte bun, sală multifunctionala  dotată corespunzător.  Acestea  sunt utilizate în permanenţă pe parcursul orarului zilnic şi în afara orarului pentru activităţi extracurriculare.

Referitor la evaluarea copiilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul fiecărui semestru. În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se bazează atât pe analizele interne realizate la nivelul comisiilor metodice privind evaluarea şi progresul, cât şi pe comparaţia rezultatelor curente cu cele obtinute de copii la sfarsit de semestru/an scolar. Preocuparea constantă a conducerii pentru planificarea raţională a procesului de evaluare la clasă a dat rezultate acceptabile – constatându-se o mai bună ritmicitate în evaluarea copiilor, precum şi o dozare relativ bună a efortului acestora pe parcursul anului şcolar.

 

 • Strategii pentru realizarea obiectivelor privind imbunatatirea competentelor de lectura

Nu e cazul

 • Program de pregatire cu elevii capabili de performanta.

Nu e cazul

 • Program de pregatire suplimentara pentru imbunatatirea rezultatelor scolare ale elevilor.

Nu e cazul

 • Program de pregatire suplimentara pentru examenele nationale.

Nu e cazul

 • Activitatea educativa

Nu e cazul

 • Activitatea extracurriculara

Am asigurat caracterul stimulativ şi fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe experienţa copiilor şi pe specificul comunităţii prin organizarea de vizite gratuite ale copiilor la obiectivele oraşului Pantelimon, cum ar fi: Ferma de animale (2 vizite gratuite), la magazine, piaţa agricolă, la Poliţie, la Policlinică, Biserică, Primărie, studiourile PRO etc.

Am încurajat, consemnat şi transmis către cei în drept a dezvoltărilor curriculare locale şi a propunerilor pentru îmbunătăţirea curriculumului naţional provenite de la cadrele didactice din grădiniţă, prin organizarea şi desfăşurarea de activităţi extraccuriculare propuse de educatoare. In fiecare luna au participat peste 80% din copii la toate activitatile extracurriculare propuse.

 

 

 1. SAPTAMANA „SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN”
  • Calitatea si eficienta programului

Scopul programului ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!” a fost implicarea tuturor prescolarilor si a cadrelor didactice, a parintilor in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor ,sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prevazute in programele scolare si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate , in contexte diferite.

Fiecare activitate la care au participat prescolarii a fost coordonata de cadrele didactice si a scos in  evidenta abilitati si talente, iar implicarea parintilor in unele activitati a avut un impact deosebit asupra lor.

Conceperea acestui program a avut la baza adresa ISJ Ilfov, referitoare la proiectarea activitatilor din cadrul programului „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”.S-a facut o selectie a propunerilor Consiliului Profesoral, fiecare educatoare inaintand o lista cu propuneri, a avut loc dezbaterea si aprobarea programului ce avea sa cuprinda activitatile din saptamana 07-11 aprilie 2014.

Pornindu-se de la scopul acestui proiect (îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii) , cadrele didactice au propus diverse activitati , au stabilit parteneriate, au completat fisele de activitate.

S-a elaborat  de catre consilierul educativ graficul activitatilor care a fost inaintat catre ISJ Ilfov la termen.

Activitatile au fost organizate si desfasurate conform graficului in fiecare zi lucratoare a saptamanii mentionate , acoperind numarul de ore prevazut in orarul obisnuit al Gradinitei, atat pentru prescolari, cat si pentru cadrele didactice, asa cum reiese si din centralizatorul activitatilor.

Au fost elaborate instrumente si criterii de evaluare a activitatilor desfasurate.

Ca instrumente de evaluare a activitatii au fost folosite: intrebari orale, diplome, premii, fotografii, criteriile de evaluare au urmarit obiectivele evaluării, rezultatul aşteptat. Au fost expuse fotografii si materiale video din cadrul activitatilor desfasurate.

Atat parintii prescolarilor, cat si cadrele didactice au optat pentru activitatile la care au participat. Parintii au fost solicitati sa sa se implice, acestia raspunzand afirmativ solicitarii gradinitei. Au fost implicati ca parteneri: Teatrul Casuta fermecata, Teatrul Magic Televiziunea Pro Tv .

Fiecare activitate a fost coordonata de catre un numar suficient de cadre didactice, aproximativ 15 prescolari per cadru didactic.

Conducerea Gradinitei nr.1 Pantelimon impreuna cu toate cadrele didactice au luat toate masurile  in vederea asigurarii supravegherii prescolarilor si a securitatii  acestora,neinregistrandu-se nici o abatere de la disciplina scolara.

Din documentele anexate, reiese ca a fost respectata procedura ISJ privind organizarea si desfasurarea drumetiilor si a vizitelor de documentare.

 

 • Rezultate

Evaluarea activitatilor s-a realizat conform criteriilor propuse de MEN, ISJ Ilfov, urmarindu-se: coerenta, scop-obiective-rezultat (criteriu indeplinit de catre toate activitatile propuse si desfasurate, scopul fiind corect enuntat, obiectivele sunt corelate cu acesta, iar rezultatele inregistrate au confirmat calitatea activitatilor desfasurate), caracterul interdisciplinar al activitatii, abordarea inovativa, continutul interesant si stimulativ (toti prescolarii prezenti au participat cu interes la toate activitatile si le-a stimulat imaginatia, creativitatea, spiritul de echipa), numarul de participanti la activitate a fost cuprins intre 180- 350 prescolari.

Scopul programului ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!” a fost implicarea tuturor prescolarilor si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor ,sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prevazute in programele scolare si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate , in contexte diferite. Fiecare activitate la care au participat prescolarii a fost coordonata de cadrele didactice si a scos in  evidenta abilitati si talente, iar implicarea parintilor in unele activitati a avut un impact deosebit asupra lor.

 

 

 

 1. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
  • Realizarea documentelor de proiectare

Au fost identificate punctele tari, a celor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare, a fost creat un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire

Evaluarea internă este coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire s-a constituit o echipă care a stabilit responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în organizaţie (profesor de specialitate, responsabil de comisie metodică sau de arie curriculară etc.) care să aplice programul de îmbunătăţire.

Documentele comisiei au fost intocmite corespunzator, asumate. Au fost aplicate instrumentele de evaluare.

Concepand si monitorizand un plan managerial realist, cu o echipa capabila si creativa,  cu niste obiective accesibile si care sa vizeze procesul educativ, putem sa realizam succese in activitatea zilnica cu copiii, sa oferim parintilor siguranta si satisfactie in alegerea acestei gradinite, si sa ne mentinem in topul celor mai buni.

Rolul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este bine stabilit dezvoltandu-se relaţii de colaborare cu toate compartimentele funcţionale din unitatea şcolară. Întreg personalul unităţii şcolare a fost încurajat să-şi perfecteze, monitorizeze şi să-şi evalueze propria performanţă. Copii, părinţii, agenţii economici si reprezentaţi ai Consiliului Local au fost implicaţi în planificarea, desfăşurarea şi evaluarea calităţii educaţiei. Opiniile acestora au fost incluse în raportul procesului de autoevaluare.

 

 • Rezultate ale evaluarii externe periodice realizate de catre ARCIP.

Nu e cazul

 

 

 1. PARTENERIAT EDUCATIONAL
  • Colaborarea cu parintii

Părinţii şi agenţii economici din localitate au donat şi sponsorizat unitatea cu aparatură electronică, materiale pentru pavazare, jucării, birotică şi altele pentru fiecare grupă. Localnicii au donat jucării, iar de sărbători copiii au primit pachete şi jucării din partea agenţilor locali.

În cadrul activităţilor desfăşurate cu părinţii, aceştia au fost informaţi şi consultaţi asupra problemelor grădiniţei, ale copiilor, pentru găsirea de soluţii optime. Noutăţilor legislative au fost aduse la cunoştiinţa tuturor.

 Relaţia cu părinţii o consider deosebită, deoarece am plecat de la premiza că:o comunicare permanentă duce la evitarea neînţelegerilor. În toate activităţile din grădiniţă părinţii au avut un rol important manifestînd interes în sprijinirea cadrelor didactice, înţelegînd că rolul lor este decisiv în educarea copiilor. Comitetele de părinţi au sprijinit grupele, iar cei care fac parte din consiliul de administraţie au participat la toate şedinţele unde au venit cu soluţi concrete în sprijinul unităţii.

 

 • Colaborarea cu Consiliul Local

În cadrul Consiliului de Administratie  prin participarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii locale s-au luat la cunoştiinţă  problemele grădiniţei şi s-au găsit soluţii pentru rezolvarea acestora.

Prin parteneriatele încheiate cu instituţiile locale s-au derulat activităţi prin care grădiniţa şi rolul ei important în dezvoltarea copilului, s-a făcută văzută şi auzită. Cu ocazia tuturor sărbătorilor, copiii noştri au fost prezenţi la primărie, prin programe artistice, prin expoziţii şi alte activităţi. Copiii grădiniţei au primit: cadouri de Crăciun, de 1 iunie de la primărie ; vizite gratuite la diferite obiective, transport gratuit la numeroase activităţi din judeţ, la festivaluri, concursuri.

Activitatea grădiniţei a fost ilustrată în presa locală şi prin articolele publicate de director şi educatoare. Pot afirma că, am avut o  colaborarea deosebit de fructoasă cu intreg colectivul din unitate, cu întreaga comunitatea locală, autorităţile locale răspunzand promt la toate solicitările grădiniţei.

Toate cheltuielile unităţii s-au încadrat în limitele aprobate de bugetul local.

Am demarat, in parteneriat cu Consiliul Local al orasului Pantelimon, proiectul educational “Sunt tot copiii nostri”.

 

 • Colaborarea cu alte institutii de invatamant, cultura, sport

Am ţinut o permanentă legătură cu ISJ Ilfov, activităţile din cadrul Casei Corpului Didactic Ilfov au fost aduse la cunoştiinţa educatoarelor; au fost afişate în unitate şi cadrele didactice au fost încurajate să participe în special la cursurile gratuite de formare.

Am derulat un program de parteneriat cu Biblioteca Metropolitana, Biserica din localitate, postul de Politie. Am desfasurat un concurs de educatie rutiera.

 • Colaborarea cu organizatii, fundatii

Nu e cazul

 • Colaborarea cu sindicatele

Foarte buna

 • Programe/proiecte de integrare europeana

Nu e cazul

 

 1. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR.
  • Contabilitate

Toţi angajaţii unităţii deţin Contracte individuale de muncă, încheiate cu o zi înainte de începere a activităţii în unitate, când au primit Fişa postului, Fişa de evaluare anuală, li s-a făcut instruirea la locul de muncă şi au semnat Fisele de instruire PSI şi SSM. Deasemenea toţi salariaţi au fost iscrişi în REVISAL şi li s-au transmis toate modificările legale.

Unitatea funcţionează pe baza unui Regulament intern actualizat, aprobat şi adus la cunoştinţa tuturor: angajaţi, părinţi şi copii.

Fisele de post s-au dezbătut în comisile de specialitate, avizate în C.P. şi aprobate în C.A. Evaluarea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar s-a desfăşurat conform Ordinului Ministrului nr. 6143/2011 unde sunt: metodologia, Graficului de evaluare, fisele de post şi de evaluare. Personalul nedidactic a fost evaluat în luna decembrie 2013, pe baza fiselor de evaluare aprobate respectându-se metodologia. La nivel de unitate a fost întocmit Graficul de evaluare al angajaţilor, aprobat  în C.A. a fost adus la cunoştiinţă salariaţilor, a fost afişat în unitate şi s-a respectat datele înscrise în el.

S-au întocmit documentele legale privind managementul resurselor umane: procedură, decizii interne de angajare, de incetare CMI, înregistrările datelor în REVISAL, condică de prezenţă, pontaj lunar, dosare de personal completate la zi, registru de înregistrări CMI, Registru de Decizii interne, Registru de intrări –ieşiri şi altele.

Incadrarea pe posturi a educatoarelor s-a realizat având în vedere temeiul legal, în primul rând s-a avut în vedere Deciziile emise de ISJ Ilfov, apoi înregistrarea cererile educatoarelor de angajare pe baza dosarelor personale. Cererile au fost aprobate în C.A. şi s-au emis decizi interne de angajare, încadrarea făcundu-se conform specializării, studiilor, vechimii, s-au întocmit Fisele de post şi s-a semnat CIM.

 

 1. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC
  • Personal intretinere si ingrijire

Activitatea intregului personal de intretinere a fost foarte buna, in ciuda faptului ca numarul lor este insuficient in raport cu numarul mare de copii si spatiul destinat procesului instructiv-educativ.

La sfarsitul anului 2013 tot personalul a obtinut calificativul Foarte Bine.

Evaluarea personalului a respectat toate procedurile: s-au întocmit fişe ale fiecărui post şi fişe de evaluare, pe baza regulamentului intern, prin dezbateri în consiliul profesoral şi aprobarea lor în consiliul de administraţie. Fiecare angajat şi-a întocmit raportul de activitate semestrial şi anual pe baza lor, iar calificativele au fost acordate în prezenţa lor în şedinţa de consiliu de administraţie.

 

 1. CONCLUZII

În privinţa procesului de învăţământ, conducerea unitatii a urmărit aplicarea curriculum-ului naţional, cu accent pe dezvoltarea şi diversificarea CDȘ. De asemenea, a fost elaborat şi proiectul activităţilor extracurriculare şi concursurilor şcolare, anual şi semestrial, ţinând cont de calendarul ISJ Ilfov.

Referitor la resursele umane, s-a avut în vedere încadrarea cu personal calificat, posturile şi catedrele fiind ocupate conform metodologiei şi criteriilor naţionale in vigoare. S-a realizat planul de şcolarizare şi s-au materializat obiectivele din PDI şi din planul managerial. Activitatea de îndrumare şi control, desfăşurată potrivit documentelor de proiectare şi organizare, a dus la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ,  precum şi la ameliorarea disciplinei.

Conducerea unitatii a alcătuit echipe de lucru pe diverse domenii, cu responsabilităţi precise pentru desfăşurarea activităţii didactice şi educative în condiţii de normalitate.

Majoritatea cadrelor didactice au fost preocupate de autoformare, de centrarea predării pe formarea de competenţe, de implicarea copiilor în activităţi educative diversificate şi de obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură şi concursuri, de creşterea performanţelor şcolare, de formarea dimensiunii europene în educaţia copiilor.

Au existat relaţii de colaborare şi parteneriate cu alte instituţii pe plan local. Documentele şi rapoartele tematice solicitate au fost întocmite şi prezentate la timp. A existat o colaborare fructuoasa  cu autorităţile locale şi judeţene.

 

 1. PROPUNERI CATRE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV
  • Consilierea directorilor in vederea constituirii si organizarii activitatii comisiei de control intern managerial-inspector management.
  • Consilierea membrilor CEAC in vederea utilizarii platformei ARACIP – inspector management.

 

Întocmit,

prof. Mariana Liscan

 

 

— Liscan Mariana

Nu sunt comentarii încă

Lasă un răspuns

Reset toate domeniile