REGULAMENT INTERN AN ŞCOLAR: 2018 – 2019

Nr.1520 /10.09.2018                                                                            Discutat in CP din 10.09.2018

Discutat si aprobat in CA din 10.09.2018

REGULAMENT INTERN

revizuit conform ROFUIF/ OMEN nr.5079/31.08.2016

AN ŞCOLAR: 2018 – 2019

TITLUL I Dispoziţii generale

Art.1. Normele privind organizarea şi disciplina muncii în cadrul Grădiniţei nr.1, având sediul în Bd. Biruintei nr.36, Oras Pantelimon, Judt Ilfov, sunt stabilite prin prezentul Regulament intern, întocmit în baza prevederilor legislaţiei în vigoare: Codul muncii – Legea nr.53/2003 cu modificările ulterioare, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar,  aprobat cu OMEN nr. 5079/31.08.2016, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat cu OMEdC nr. 4925/08.09.2005, de persoana juridică Grădiniţa nr.1 în calitate de angajator.

Art.2. Prevederile prezentului regulament intern se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de durata contractului de muncă sau de modalităţile în care este prestată munca, având caracter obligatoriu.

Art.3. Obligativitatea respectării prevederilor regulamentului revine şi salariaţilor detaşaţi de la alţi angajatori, pentru a presta muncă în cadrul  Grădiniţei nr.1, pe perioada detaşării.

TITLUL II. Drepturi şi obligaţii

Capitolul I. Drepturile şi obligaţiile angajatorului

Art.4. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi/sau în condiţiile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel naţional sau la nivel de ramură de activitate, aplicabil, inclusiv în condiţiile contractului;

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

 d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.    

Art.5. Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, scop în care conducerea grădiniţei este obligată să ia măsurile specifice.

b) să ia măsurile corespunzătoare pentru organizarea activităţii astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii de disciplină şi siguranţă prin:

 • crearea unei structuri organizatorice raţionale;
 • repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, prin adoptarea unei structuri de personal corespunzătoare;
 • exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi;
 • stabilirea de instrucţiuni pentru funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor şi utilajelor folosite în unitate;

c) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

d) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din prezentul Regulament intern, din lege, din contractele colective de muncă aplicabile şi din contractele individuale de muncă;

e) să se consulte cu reprezentanţii sindicatelor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele angajaţilor;

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

g) să înfiinţeze atât registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege, cu respectarea strictă a modului de completare a acestuia, cât şi registrul general de intrare ieşire a documentelor;

h) să întocmească dosarul personal al fiecărui salariat cu respectarea componenţei minime prevăzută în lege şi să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

j) să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă, fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi pentru respectarea normelor legale în domeniul securităţii muncii;

k) să respecte timpul de muncă convenit şi modalităţile concrete de organizare a acestuia, stabilite prin prezentul regulament intern precum şi timpul de odihnă corespunzător;

l) să asigure salariaţilor acces periodic la formarea profesională;

m) să respecte prevederile legale imperative şi incompatibilităţile stabilite de prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte încheierea, modificarea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă.

Art.6. Persoanele care asigură conducerea unitatii, în afara obligaţiilor ce le incumbă în virtutea acestei calităţi, sunt obligate să respecte toate celelalte îndatoriri ale persoanelor salariate.

Cap. II. – Drepturile şi obligaţiile personalului angajat din unitate

Art.7. Drepturile angajatilor se referă în principal la:

 • salarizarea pentru munca depusă;
 • repausul zilnic şi săptămânal;
 • concediu de odihnă anual;
 • egalitate de şanse şi de tratament;
 • demnitate în muncă;
 • securitate şi sănătate în muncă;
 • acces la formare profesională, informare şi la consultare;
 • participarea la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 • protecţie în caz de concediere;
 • negociere colectivă;
 • participare la acţiuni colective;
 • posibilitatea de a constitui sau de a adera la un sindicat;

Art.8. Obligaţiile angajatilor se referă în principal la:

 • datoria acestora de a respecta disciplina muncii, de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului şi contractului individual de muncă.
 • obligaţia lor de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu, de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate şi de a respecta secretul de serviciu.
 • datoria acestora de a respecta prevederile cuprinse în lege, Regulament intern, Contract colectiv de muncă aplicabil şi cele din contractul individual de muncă.
 • posibilitatea instituită de lege de a răspunde patrimonial în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse din vina şi în legătură cu munca lor; această răspundere va fi stabilită de către instanţa de judecată competentă.
 • Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional prescolarii sau colegii.
 • Totodată, personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a prescolarului viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
 • Angajaţii unităţilor de învăţământ preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil, potrivit regulamentului.

Cap. III. – Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei – COPIII

Art.9.  Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, sau apartenenţă religioasă, care este înscrisă în Grădiniţa nr.1  şi participă la activităţile organizate de aceasta, este considerată de drept beneficiar primar al învățământului preuniversitar și are calitatea de preşcolar.

Art.10. Preşcolarii din învăţământul de stat, particular sau alternativ se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.

Art.11. Toţi copiii sunt egali, fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, naţionalitate sau etnie, religie, stare materiala, dizabilităţi din naştere sau de orice fel. 

 • copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale, dreptul de a avea un nume şi o cetăţenie. 
 • copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. 
 • copilul are dreptul la libertate de exprimare; copilul este liber să primească şi să dea mai departe orice informaţie care corespunde interesului lui. Părinţii sau persoanele care au copii în îngrijire sunt obligaţi să ofere informaţii, sfaturi şi explicaţii copiilor şi să le permită să îşi exprime propriile idei şi păreri. 
 • copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai si sa fie crescut in conditii care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala. 
 • copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept. 
 • copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. Părinţii copilului au dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor şi au obligaţia să înscrie copilul la şcoală şi să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare. 
 • copilul cu dizabilităţi are dreptul la îngrijire specială pentru a îndepărta barierele sociale şi economice din calea copiilor cu dizabilităţi şi pentru a crea un mediu în care aceşti copii sunt acceptaţi de copiii de vârsta lor şi în viata comunităţii. 
 • copilul are dreptul la protecţie specială. Copiii au dreptul să fie protejaţi şi dreptul la asistenţă din partea autorităţilor locale. 

Art.12. a) Preșcolarii beneficiaza de unele măsuri de protecție socială (hrană, supraveghere și odihnă) pe durata parcurgerii programului educațional în cadrul acestei instituţii, în condițiile stabilite de legislația în vigoare şi în funcţie de opţiunile părinţilor făcute la înscrierea într-un nou an şcolar si de rezultatele anchetei sociale, în limita locurilor existente.

b) conducerea unitatatii isi rezerva dreptul de a intrezice intrarea in colectivitatea gradinitei a copiilor cu un vocabular si comportament vulgar si violent, fara avize  medicale solicitate,

      c) conducerea unitatatii, prin educatoarele de la grupa, isi rezerva dreptul de a intrezice intrarea in colectivitatea gradinitei a copiilor ai caror parinti nu au achitat la zi contributia de hrana.

Cap. IV. – Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor secundari ai educaţiei – PĂRINŢII

Art.13. Părintele/tutorele legal al preșcolarului are dreptul

 • să decidă referitor la unitatea deînvăţământ preuniversitar unde va studia preşcolarul şi să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.
 • să se intereseze numai referitor la situaţia propriului copil.

Art.14. Părintele/tutorele legal al copilului are acces în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar în afara intervalului permis pentru aducerea/luarea copilului la/de la grădiniţă şi a programului stabilit de director pentru audienţe numai în unul din următoarele cazuri:

 1. a fost solicitat sau a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ preuniversitar;
 2. desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 3. depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar;
 4. a fost solicitat sau doreşte să participe la o întâlnire cu profesorul consilier al grădiniţei;
 5. în cazuri de forţă majoră, când copilul a suferit un accident sau este într-o stare deficitară de sănătate, în urma apelului telefonic făcut de personalul abilitat din grădiniţă.

Art.15. Părintele/reprezentantul legal al copilului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar  pentru a cunoaşte evoluţia copilului şi răspunde material pentru distrugerile bunurilor ce se constituie în patrimoniul grădiniţei cauzate de acesta.

Art.16. Se interzice tuturor persoanelor care vin în contact cu instituţia agresarea de orice fel (fizică, psihică, verbala etc.), a copiilor şi a personalului Grădiniţei nr.1.

Art.17. Adunarea generală a părinţilor copiilor grupei se constituie din toţi părinţii/tutorii legali ai copiilor din grupa respectivă şi are atribuţii de decizie referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ preuniversitar, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor. În întâlnirile organizate cu părinţii/tutorilor legali ai copiilor se discută problemele generale ale colectivului de copii şi nu situaţia concretă a unui copil. Situaţia unui copil se discută individual, numai în prezenţa părintelui/tutorelui legal al acestuia.

Art.18. Părintele/reprezentantul legal al copilului are obligaţia sa respecte regulile privind transportul scolar spre si din gradinita si orarul stabilit.

Art.19. Părintele/reprezentantul legal al copilului are obligaţia sa respecte regulile privind utilizarea liftului din unitate. Accesul in lift este permis doar copiilor, insotiti de catre educatoare, si personalului.

Art.20. Comitetul de părinţi al grupei:

*se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor copiilor clasei şi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri cu responsabilităţi specifice;

*se convoacă de către profesorul pentru învăţământul preşcolar – diriginte împreună cu preşedintele comitetului de părinţi al grupei, semestrial sau ori de câte ori aceştia consideră necesar.

*reprezintă interesele părinţilor/tutorilor legali ai copiilor grupei în adunarea generală a părinţilor la nivelul grădiniţei, în consiliul reprezentativ al părinţilor/tutorilor legali şi în relaţiile cu echipa managerială.

Art.21. Comitetul de părinţi al grupei are următoarele atribuţii:

 1. pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor/tutorilor legali; deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinţilor/tutorilor legali, cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor/ tutorilor legali prezenţi;
 2. sprijină educatoarele în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe și activităţi educative extraşcolare;
 3. atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din grădiniţă;
 4. sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar şi educatoarele şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ preuniversitar.
 5. prezintă semestrial, adunării generale a părinţilor/tutorilor legali ai copiilor clasei, justificarea utilizării fondurilor.

Art.22. Preşedintele comitetului de părinţi al clasei reprezintă părinţii clasei în relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar şi alte foruri, organisme şi organizaţii.

Art.23. Comitetul de părinţi al clasei poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei propunând în adunarea generală a clasei o sumă necesară acoperirii acestor cheltuieli. Sponsorizarea unei clase de către un agent economic se face cunoscută comitetului de părinți ai clasei. Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ preuniversitar nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi. Contribuţia menţionată mai sus nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în nici un caz, exercitarea de către copii a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie. Contribuţia se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi al clasei, fără implicarea cadrelor didactice.

Art.24. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor, compus din preşedinţii comitetelor de părinţi/tutori legali ai fiecărei clase.

Art.25. Consiliul reprezentativ al părinţilor:

* îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei;

* desemnează reprezentanţii părinţilor în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ preuniversitar .

Art.26. Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte instituţii şi prezintă, anual, raportul financiar consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art.27. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

 1. propune unităţilor de învăţământ preuniversitar discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;
 2. identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune consiliului de administraţie al unităţii de învățământ preuniversitar, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
 3. sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;
 4. promovează imaginea unităţii de învăţământ preuniversitar în comunitatea locală;
 5. se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
 6. susţine unitatea de învăţământ preuniversitar în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
 7. susţine conducerea unităţii de învățământ preuniversitar în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
 8. sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
 9. se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ preuniversitar, la solicitarea cadrelor didactice.
 10. are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii copiilor;

Art.28. Consiliul reprezentativ al părinţilor din  unitatea de învățământ preuniversitar poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:

 1. modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ preuniversitar, a bazei materiale şi sportive;
 2. sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
 3. acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
 4. alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ preuniversitar sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.

Fondurile colectate în condiţiile detaliate anterior se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă sau în urma solicitării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar.

Art.29. Părinţii au următoarele obligaţii:

 • cel puţin o dată pe săptămână, să ia legătura cu educatoarele grupei pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor;
 • să anunţe perioada în care copilul este absent şi motivul pentru care absentează;
 • să prezinte aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie la revenirea copilului în colectivitate, precum si analizele medicale solicitate cand absenteaza din motive medicale;
 • copiii care absentează mai mult de 14 zile lucratoare fără să anunţe vor fi consideraţi retraşi;
 • plata contribuţiei de hrană se face anticipat în zilele stabilite şi după programul afişat, la începutul fiecărei luni şi în cel mult două rate;
 • este interzis accesul părinţilor în dormitoarele copiilor si în salile de grupa, acesta fiind posibil numai cu ocazia activităţilor demonstrative.
 • toţi copiii vor purta încălţăminte de interior;
 • părinţii vor aduce copiii la grădiniţă în intervalul orar 8,00/8,50;
 • plecarea copiilor se va face între orele 12,00/13,00 (grupele cu program normal) – 15,30/18,00 (grupele cu program prelungit);
 • este obligatorie achitarea tuturor obligaţiilor faţă de grădiniţă: contributie de hrana, rechizite, opţionale etc.
 • este interzisă staţionarea părinţilor în curte şi la locurile de joacă după terminarea programului grădiniţei.
 • toţi parintii vor purta încălţăminte speciala de interior in zilele ploioase si de ninsoare;
 • parintii copiilor inscrisi la program prelungit care doresc sa-i ia mai devreme de ora 15,30 au obligatia de a solicita in scris directorului.

TITLUL III – Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate

Cap.I. Organizarea activităţii

Art. 30.   Gradiniţa  funcţionează  cu program normal (4 grupe – 5 ore pe zi) şi prelungit (13 grupe – 10 ore pe zi),  asigurand educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi  viaţă socială, precum şi protecţia socială a acestora (hrană, supraveghere şi odihnă).

Art.31. În lunile aprilie – mai,  grădiniţa stabileşte şi afişează oferta educaţională  pentru anul şcolar următor.

Art.32. Înscrierea copiilor în grădiniţă pentru anul şcolar viitor se face în perioada  comunicată de organele competente: MEN, ISJ. Pot exista situaţii când înscrierea copiilor se va face pe tot parcursul anului şcolar.

a)  La înscrierea copiilor în  grădiniţă nu se percep taxe de înscriere.

b)  La înscrierea copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu.

Art. 33.  Actele necesare la înscrierea copiilor în grădiniţă sunt:

 • Cerere de înscriere;
 • Certificatul de naştere al copilului – în copie;
 • Adeverinţe de salariaţi ale părinţilor sau alte acte doveditoare pentru justificarea opţiunii de program prelungit;
 • Actele de identitate ale părinţilor – în copie;
 • Alte acte, după caz (hotărâri judecătoreşti, dovezi de încredinţare sau plasament etc.)
 • Fişa medicală a copilului şi avizul epidemiologic, completate şi eliberate potrivit reglementărilor în vigoare;

Art. 34. Scoaterea copilului din evidenţa grădiniţei se face în cazul în care copilul absentează două săptămâni consecutiv,  fără anunţ prealabil.

Art.35. Copiii se repartizează pe grupe constituite după  criteriul vârstei:

–  Grupa mică – copii de 3 – 4 ani;

–  Grupa mijlocie – copii de 4 – 5 ani;

–  Grupa mare – copii în vârstă de 5 – 6 ani.

După caz, se pot înfiinţa şi grupe combinate.

Art.36. Grupa de preşcolari se constituie şi cuprinde, în medie, 15 copii, dar  nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20 (conform legii). În funcţie de numărul de cereri, grupele de preşcolari pot fi mai numeroase, dar numărul copiilor care dorm nu va depăşi numărul de pătuţuri din dormitor.

Art.37. Transferarea copiilor de la o grădiniţă la alta se face la cererea părintelui, cu  avizul celor două unităţi, în limita locurilor, în perioada reînscrierilor, sau, în funcţie de locurile disponibile, pe parcursul anului şcolar, dacă există argumente obiective.

Art.38. Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se termină la 31 august. Durata cursurilor şcolare şi a vacanţelor se reglementeză prin ordin de ministru şi se denumeşte ca “structura anului şcolar”.

Art.39. Grădiniţa îşi desfăşoară activitatea instructiv-educativă în perioada cursurilor şcolare în baza planificării calendaristice şi a orarului, elaborate şi stabilite de educatoarele grupelor. Se asigură protecţia socială a copiilor în timpul vacanţelor  şcolare, prin activităţi specifice, în funcţie de numărul solicitărilor şi după consultarea Consiliului de administraţie.

Cap.II. Organizarea muncii

Art.40. Activitatea grădiniţei se desfăşoară pe compartimente:

 • personalul  didactic;
 • personalul didactic auxiliar;
 • personalul nedidactic.

Art.41. Toţi salariaţii au următoarele obligaţii de serviciu:

 • să respecte programul de lucru;
 • să folosească timpul de lucru numai pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • să folosească utilajele şi celelalte mijloace fixe ale societăţii la parametrii de eficienţă;
 • să respecte normele de pază şi cele privind siguranţa incendiilor şi să acţioneze în scopul prevenirii oricărei situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală, sănătatea unor persoane şi a patrimoniului unităţii;
 • să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 • să-şi însuşească şi să respecte normele igienico- sanitare reglementate prin legislaţia în vigoare;
 • să promoveze raporturi de întrajutorare cu toţi membrii colectivului de lucru;
 • să comunice şi să se comporte corect şi civilizat cu colegii din compartimente, cu copiii şi părinţii acestora, cu persoanele poziţionate superior ierarhic şi cu alte persoane care vin în contact direct cu instituţia de învăţământ.

Art.42. Interziceri cu caracter general:

 1. se interzice salariaţilor prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportarea necuviincioasă faţă de colegi, săvârşirea de abateri de la regulile de morală şi conduită;
 2. se interzice săvârşirea de către salariat, de acte ce ar putea pune în primejdie siguranţa celorlalte persoane ce prestează activitate în cadrul societăţii sau cea a  propriei persoane;
 3. se interzice salariatului să facă la sediul angajatorului şi la punctele de lucru ale acestuia propagandă politică;

   Art.43. Ieşirea din incinta instituţiei în timpul programului al salariaţilor este permisă numai în baza cererii scrise şi a delegaţiilor sau a biletului de voie. Delegaţia se emite pentru salariatul în cauză, va fi vizată de conducere şi va fi menţionată în condica de prezenţă, în dreptul numelui persoanei. Biletul de voie se acordă în interes de serviciu şi în interes personal, cu specificarea, în cuprinsul acestuia a orei plecării, a orei sosirii şi a obiectului deplasării (pentru biletul de voie în interes de serviciu).

Art.44. Accesul persoanelor străine în incinta unitatii se poate face pe baza legitimaţiei de serviciu  însoţită de delegaţia completată conform prevederilor legale.

Cap.III. Timpul de muncă

Art.45. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

Art.46. Durata normală a muncii pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă este de 8 ore/zi şi de 40 de ore pe săptămână. Programul de lucru este:

– profesor: 1 norma 8,00-13,00, 2 norme 8,00-18,00;

– contabil: 8,00/16,00;

– administrator: 8,00/16,00;

– asistenta medicala: 7,30/15,30;

– îngrijitoare: 6,30/14,30 şi 11,00/19,00;

– bucătărese: 7,30/15,30;

– spălătoreasă: 7,30/15,30;

– fochist: 7,30/15,30;

– secretara: 8,00 – 16,00.

Art.47. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus, stabilite pentru zilele de sâmbătă şi duminică.

Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

Art.48. Durata timpului de lucru, în cazul salariaţilor care prestează activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial este de 5 ore/zi – pentru cadrele didactice care sunt încadrate în regim „plata cu ora”.

Art.49. Evidenţa timpului de muncă efectuat de salariaţi se ţine pe baza condicii de prezenţă, salariaţii fiind obligaţi să semneze zilnic condica de prezenţă la venire şi la plecare. Condica de prezenţă se găseşte în cancelarie, iar verificarea exactităţii consemnărilor acesteia se poate face oricând de către conducere. În vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat, trebuie să se regăsească şi în pontaje, responsabilitatea întocmirii acestora cade în sarcina persoanei desemnate de conducerea societăţii în acest scop, respectiv contabila unităţii, în baza atribuţiilor stabilite prin fişa  postului.

Art.50. Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, se face de către angajator.

Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

– 1, 2 si 24 ianuarie

– prima şi a doua zi de Paşti

– 1 mai, 1 iunie,

– prima şi a doua zi de Rusalii

– 15 august

– 30 noiembrie

– 1 decembrie

– prima şi a doua zi de Crăciun

– 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

Art.51. În scopul organizării eficiente a timpului de muncă, în vederea asigurării posibilităţii  salariaţilor de a realiza venituri corespunzătoare muncii prestate, raportat la timpul de lucru efectiv, angajatorul va asigura normarea muncii, în forma corespunzătoare specificului fiecărei activităţi ce se derulează în unitate, conform normativelor în vigoare.

Cap.IV. Concediile

Art.52. Concediul de odihnă se acordă salariaţilor în conformitate cu prevederile legale; durata efectivă a concediului de  odihnă anual, de minim 20 zile pentru personalul nedidactic şi maxim 62 de zile pentru personalul didactic, se acordă  proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

Art.53. Pentru salariaţii încadraţi în muncă în timpul anului, durata concediului de odihnă se stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la încadrare la sfârşitul anului calendaristic respectiv.

Art.54. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.

Salariaţii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic fiind în concediu medical sau în concedii fără plată, cu excepţia perioadei de concediu plătit sau fără plată de formare profesională, acordat în condiţiile prezentului regulament, nu au dreptul la concediul de odihnă pentru acel an. În cazurile în care perioadele de concedii medicale şi concedii fără plată, indemnizaţiile pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, însumate au fost 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe 2 ani calendaristici consecutivi, salariaţii au dreptul la un singur concediu, acordat în anul reînceperii activităţii, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu pentru motivele de mai sus.

Art.55. Concediul de odihnă poate fi acordat global sau în tranşe cu condiţia ca  una din tranşele de acordare să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare. Pentru asigurarea bunei funcţionări a unităţii, efectuarea concediilor de odihnă de către salariaţi se realizează în baza unei programări colective sau în baza unei programări individuale.

Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor, această operaţiune şi asigurarea respectării acesteia se va face de către conducerea unităţii de învăţământ, pentru fiecare compartiment în parte.

Art.56. Programarea concediilor de odihnă poate fi modificată, la cererea salariatului, sau concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului pentru motive obiective, cum ar fi:

– salariatul se află în concediu medical;

– salariata are concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate;

– salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare în ţară sau în străinătate;

– salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneo-climaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală;

– salariatul se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani;

Programarea concediilor pentru anul în curs va fi întocmită în maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament Intern.

Art.57. Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu ce reprezintă media zilnică a drepturilor salariale, constând în salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Această indemnizaţie nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractului individual de muncă al fiecărui angajat. Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator, cu minim 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Art.58. În caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, acesta poate fi rechemat din concediu, prin hotărârea organelor de conducere ale angajatorului, formulată în scris. Programarea zilelor rămase neefectuate din concediul de odihnă se va face de comun acord între conducere şi salariat.

Art.59. Evidenţa efectuării concediilor de odihnă va fi ţinută într-un registru separat, pentru fiecare salariat, împreună cu evidenţa concediilor medicale, a celor de formare profesională, a concediilor fără plată, a învoirilor şi a absenţelor nemotivate de către serviciul contabilitate.

Art.60. Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie astfel:

 • căsătoria salariatului: 5 zile;
 • căsătoria unui copil: 2 zile;
 • naşterea unui copil: 5 zile;
 • decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor: 3 zile;
 • decesul bunicilor, fraţilor, surorilor: 1 zi;

Art.61. Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată pe o durată de maxim o lună, pe bază de cerere.

Art.62.Salariaţii pot beneficia, la cerere, de concedii pentru formare profesională, care se pot acorda cu sau fără plată, în virtutea obligaţiei salariaţilor de a menţine gradul sporit de competitivitate a procesului de muncă. Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă pe baza cererii formulate în scris de către salariat, pe perioada formării profesionale urmată de salariat din iniţiativă proprie.

Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie înaintată angajatorului cu minim o lună înainte de efectuarea concediului;
 • să precizeze:   a)data de  începere a stagiului de formare profesională;

               b)domeniul;

       c) durata;

d) denumirea instituţiei.

La sfârşitul perioadei de formare profesională, salariatul trebuie să prezinte angajatorului, dovada absolvirii cursului în discuţie.

Capitolul V. Evaluarea şi salarizarea

Art.63. Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare, pe categorii, astfel:

 • personal didactic – la sfârşitul anului şcolar;
 • personalul didactic auxiliar – la sfârşitul anului şcolar;
 • personal nedidacticla sfârşitul anului calendaristic/financiar, conform prevederilor legale, în baza fişei postului.

Evaluarea categoriilor de personal prevăzute mai sus se face după obiectivele deperformanţă individuale  impuse, precum şi după criteriile de evaluare a realizării acestora conform legislaţiei în vigoare.

Rezultatele evaluării activităţii stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual.

Art.64. Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în  contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului.

Art.65. Salariul este confidenţial; în scopul păstrării acestui caracter, angajatorul are obligaţia să limiteze accesul la întocmirea şi consultarea statelor de plată a salariilor, acestea realizându-se doar de către persoanele care au în fişa postului stabilite în mod direct aceste atribuţii şi de către conducerea unităţii.

Art.66. Angajatorul va garanta în plată pentru fiecare salariat, în funcţie de cuantumul salariului negociat, un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară.

Art.67. Salariul se plăteşte în data de 6 a lunii următoare celei pentru care s-a prestat activitatea.

Art.68. Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi stabilite şi constatate doar de către instanţa de judecată competentă.

TITLUL IV Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile

Art.69. Fapta în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, prevederile prezentului regulament intern, ale contractului individual de muncă, ale contractului colectiv de muncă aplicabil, precum şi orice alte prevederi legale în vigoare, constituie abatere şi se sancţionează indiferent de funcţia ocupată de salariatul ce a comis abaterea.

Art.70. Constituie abatere disciplinară, cel puţin următoarele fapte:

 1. îndeplinirea neglijentă a atribuţiilor de serviciu, nerespectarea RI;
 2. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
 3. desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului, sau prin atribuţiile stabilite prin contract individual de muncă, în timpul orelor de program;
 4. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;
 5. lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;
 6. părăsirea unităţii în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea şefului ierarhic;
 7. refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale;
 8. prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportarea necuviincioasă faţă de colegi, etc.

Art.71. Constituie abateri grave, acele abateri care prin modul de săvârşire, consecinţele produse, gradul de vinovăţie, au afectat în mod deosebit procesul de muncă, prin încălcarea gravă a prevederilor mai sus enunţate. Caracterul grav al abaterii va fi apreciat în concret cu ocazia efectuării cercetării disciplinare prealabile, prin coroborarea tuturor motivelor de fapt şi de drept ce au condus la aceasta. Abaterii grave constatate ca având acest caracter, îi va corespunde o sancţiune disciplinară prevăzută în prezentul Regulament Intern.

Art.72. În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică sunt:

 1. avertismentul scris;
 2. suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
 3. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 4. reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
 5. reducerea salariului de bază şi/sau, după caz şi a indemnizaţiei de conducere  pe o perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
 6. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;

Art.73. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Art.74. Lipsa de la serviciu pe o perioadă de 2 zile consecutive fără motive justificate duce la îndepărtarea din serviciu a celui în cauză, pe motive disciplinare.

TITLUL V Reguli referitoare la procedura disciplinară

Art.75. Cu excepţia sancţiunii cu avertisment, nici o sancţiune disciplinară nu se poate aplica înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare prealabile precum şi respectarea procedurii prealabile aplicării sancţiunii disciplinare revine şefului ierarhic superior salariatului, care a săvârşit abaterea disciplinară.

Art.76. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului/ al salariaţilor. Actele procedurii prealabile şi rezultatele acestora vor fi consemnate într-un  referat scris ce se întocmeşte de către persoana abilitată de angajator să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă.

La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de următoarele:

 1. împrejurarea în care fapta a fost săvârşită;
 2. gradul de vinovăţie al salariatului;
 3. consecinţele abaterii disciplinare;
 4. comportamentul general în serviciu a salariatului;
 5. eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta;

Art.77. Aplicarea sancţiunii disciplinare se dispune printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Art.78. Obligatoriu, decizia trebuie să cuprindă:

 1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 2. precizarea prevederilor care au fost încălcate;
 3. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;
 4. temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
 5. termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
 6. instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată;

Art.79. Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Decizia se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

Art.80. Decizia poate fi contestată de către salariat, la tribunalul în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul/reşedinţa persoana sancţionată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Titlul VI. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă

Art.81. Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.

Art.82. Angajatorul are următoarele obligaţii:

a)să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii;

b)să acorde persoanelor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă un timp adecvat şi să le furnizeze mijloace necesare pentru a-şi putea exercita atribuţiile;

c)să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de protecţie şi a echipamentelor individuale de lucru;

d)să asigure materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie.

Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea sa precum şi a celorlalţi salariaţi.

Art.83. Pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă salariaţii au următoarele obligaţii:

a)să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;

b)să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie;

c)să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice deficienţe tehnice sau alte situaţii care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

d)să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;

e)să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

f)să utilizeze materialele igienico-sanitare primite în conformitate cu indicaţiile personalului sanitar;

g)să participe la instructajele organizate de instituţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Titlul VII Reguli privind respectarea principiului  nediscriminării şi al        înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii

Art.84. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii. Este interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnice, religie, opinie politică, orientare socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.

          Art.85.   Unitatea de învăţământ are obligatia stabilirii unui semn distinctiv pentru copii, având drept scop creşterea siguranţei. Semnul distinctiv este stabilit de către Consiliul profesoral din unitate,  în urma consultării Consiliului reprezentativ al părinţilor şi poate fi un ecuson, o uniformă, o eşarfă sau altele asemenea. Semnele distinctive vor fi comunicate Poliţiei şi Jandarmieriei din judeţ.

           Art.86.    În unitate este constituita o comisie pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, in baza hotararii Consiliului de Administratie

Titlul VIII Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice

Art.87. În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin întocmirea  contractului individual de muncă în formă scrisă (pe durată determinată sau nedeterminată), în limba română, anterior începerii raporturilor de muncă şi cu respectarea tuturor prevederilor legale la momentul primirii la muncă.

Art.88. În executarea contractului individual de muncă, angajatorul şi salariatul urmăresc exercitarea drepturilor ce le revin şi a obligaţiilor ce le incumbă, rezultate în urma negocierii efectuate cu respectarea prevederilor legale, concretizate în clauzele contractului individual de muncă şi contractului colectiv de muncă aplicabil.

Art.89. Legislaţia în vigoare – Legea 53/2003 Codul muncii reglementează încheierea / executarea / modificarea / suspendarea / încetarea contractului individual de muncă.

Titlul X Dispoziţii finale

Art.90. Angajatorul are obligaţia de a-şi informa salariaţii cu privire la conţinutul Regulamentului Intern, care se afişează la sediul angajatorului; anterior acestui moment  Regulamentul Intern nu-şi poate produce efectele.

Art.91. Regulamentul Intern se multiplică şi se repartizează astfel: câte un exemplar pentru fiecare compartiment organizat distinct în cadrul societăţii, în conformitate cu schema de personal aprobată de conducerea acesteia.

Art.92. Persoanele nou angajate la Grădiniţa nr.1 sau persoanele detaşate în această instituţie de la un alt angajator, vor fi informate din momentul începerii activităţii asupra drepturilor şi obligaţiilor ce li se aplică şi care sunt stabilite prin Regulamentul Intern.

Art.93. Orice modificare ce intervine în conţinutul Regulamentului Intern, în baza modificărilor prevederilor legale sau la iniţiativa angajatorului, derulată în limita prevederilor legale, este supusă procedurilor de informare stabilite în concret la articolele de mai sus.

Art.94. Obligaţia întocmirii şi revizuirii acestui Regulament Intern subzistă în sarcina angajatorului – Grădiniţa nr.1 la începutul fiecărui an şcolar. Orice modificare ce intervine în conţinutul acestui document, în baza modificărilor prevederilor legale sau la iniţiativa angajatorului, derulată în limita prevederilor legale, este supusă procedurilor de informare stabilite.

Director,

Prof. Mariana LISCAN